20. seja Skupščine Premogovnika Velenje

20. seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v četrtek, 29. avgusta 2013, se je udeležilo 95,39 % delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so se na seji Skupščine najprej seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki Uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012. Skupščina je upravi in nadzornemu svetu družbe podelila razrešnico za poslovno leto 2012.

Sprejet je bil sklep o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2013; imenovana je bila ljubljanska družba Deloitte. Tudi vsi ostali sklepi, ki so bili predlagani s prvotnim sklicem skupščine, so bili sprejeti.

Sklep, ki so ga v dopolnitvi dnevnega reda predlagali mali delničarji MP Naložbe, d. d., Ljubljana, TOWRA, s. a., Luxembourg in Intertrade ITC, d. o. o., – v likvidaciji, Ljubljana, s katerim bi Skupščina pooblastila Upravo Premogovnika Velenje za pridobivanje lastnih delnic te družbe, ni bil sprejet.

Objavljeno: 29-08-2013