Uspešno izvedena zunanja presoja v RGP

V hčerinskem podjetju Premogovnika Velenje družbi RGP je bila konec junija uspešno izvedena redna zunanja presoja integriranega sistema po zahtevah standarda za vodenje kakovosti ISO 9001:2008, po zahtevah standarda za ravnanje z okoljem ISO 14001:2004 ter po zahtevah standarda za varnost in zdravje pri delu BS OHSAS 18001:2007.

Izvedli so jo presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje – SIQ. Potekala je na različnih lokacijah, in sicer v prostorih uprave podjetja v Velenju, v kamnolomu v Paki pri Velenju, betonarni v Prelogah in na delovišču novega jaška NOP II. Presojani so bili vsi osnovni procesi delovanja družbe od proizvodnih do storitvenih.

Skupine presojevalcev pri svojem delu niso ugotovile neskladnosti. Prepoznale pa so niz pozitivnosti, kot so velik inovativni potencial, izjemna rast prihodkov, ciljna usmerjenost organizacije, pozitivna usmerjenost vodstvene strukture, velika občutljivost za družbeno odgovorno poslovanje in skrb za okolje, jasno opredeljene kompetence zaposlenih, zelo kooperativno okolje, veliko znanja in zelo dobro poznavanje stroke, dobro obvladovanje zakonodaje in spremljanje ter upoštevanje sprememb in izvedbenih predpisov.

Vse to potrjuje vizijo nenehnega izboljševanja družbe RGP in je dobra motivacija za vse zaposlene, ki se iz leta v leto bolj zavedajo, da je vpeljani integrirani sistem v veliko pomoč za učinkovito in varno izvedeno delo.

Foto: Tehnični vodja in presojevalci pred spustom v notranjost jaška NOP II

Objavljeno: 01-08-2013