Vnovič uspešni na presoji

4. in 5. aprila je v Premogovniku Velenje in njegovi hčerinski družbi HTZ Velenje potekala zunanja presoja sistemov vodenja, ki jo je opravil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Zajemala je redno presojo standarda ISO 9001 – sistem vodenja kakovosti, obnovitveno presojo po standardu ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem, redno presojo po OHSAS 18001 – sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter redno presojo po ISO 50001 – sistem upravljanja z energijo.

Presojevalci so kot običajno preverjali izpolnjevanje zahtev vseh standardov in zakonodaje, povezane z njimi. Presoja je tudi tokrat potekala po skrbno načrtovanem programu, zajela pa je vsa glavna področja delovanja obeh podjetij. Presojevalci so si med drugim ogledali tudi jamska delovišča.

Vodja presojevalcev mag. Dušan Zorc je dejal, da je sodelovanje Premogovnika Velenje in HTZ Velenje z inštitutom SIQ vselej korektno, ocenjevalci so tudi tokrat svoje delo opravili brez kakršnihkoli težav. »Vsi štirje standardi, ki jih imate, so uspešno integrirani v vaše delovne procese in so skladni z zahtevami vseh standardov. Sistemskih odstopanj oziroma neskladnosti nismo ugotovili. Tako Premogovnik kot HTZ Velenje sta redki družbi v Sloveniji, ki se že zdaj sistematično ukvarjata z ocenjevanjem in obvladovanjem tveganj, kar je zelo pohvalno,« je dejal Zorc.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved se je vsem sodelavkam in sodelavcem zahvalil za vloženi trud in opravljeno delo tako pri notranji kot tudi zunanji presoji. »Presoja pri nas ne poteka samo dva dni, temveč je izvajanje standardov kakovosti sestavni del našega delovnega procesa in naših lastnih potreb. Podeljeni certifikati nam predstavljajo tudi konkurenčno prednost. Zelo zadovoljen sem, da smo v obeh podjetjih skozi večletno preverjanje vselej ubranili pravico do certifikatov. Menim, da je bistveno lažje rekord doseči, kot ga potem več let zapored tudi obdržati,« je ob koncu presoje dejal dr. Medved.

Zaradi direktive UE, ki narekuje prenos akreditacij z evropske na slovensko institucijo, bo SIQ letos podelila nove certifikate, vendar z enako veljavnostjo, kot so jo ti imeli do zdaj.

V mednarodni organizaciji ISO so lani začeli pripravljati nove zahteve standardov za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001. Izdajo teh napovedujejo za leto 2015. Pri ISO 9001 je predvidena vključitev zahtev za ocenjevanje tveganj za doseganje poslovnih rezultatov in ciljev kakovosti ter procesov podjetja, pri ISO 14001 pa bo obvezna objava nekaterih podatkov, kot so vplivi na okolje in okoljske meritve. Obe napovedani spremembi v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje že zdaj upoštevamo.

Objavljeno: 08-04-2013