Sklepi izredne seje Skupščine družbe Premogovnik Velenje z dne 27. 01. 2013

Skupščina družbe Premogovnik Velenje d. d.  je na izredni seji, dne 27.1.2013 sprejela naslednje    S K L E P E :

SKLEP št. 1:
»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli mag. Miran KOS. Za preštevalca glasov se izvolita Simona FERARIČ in Sabina MOVH. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Marko SALMIČ iz Velenja«.

SKLEP št. 2:
»Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d., se imenuje družba Ernst&Young, Dunajska cesta 111 1000 Ljubljana. Posebna revizija se opravi za obdobje od 01.01,2010 pa do dneva imenovanja posebnega revizorja. Revizor naj:

– preveri ustreznost cene, po kateri je družba PREMOGOVNIK VELENJE d.d. premog prodajala povezani družbi TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.;
– preveri gibanje cen električne energije v tem času oz. cen ter drugih kazalcev poslovanja družbe TEMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.;
– razhajanja med gibanjem cen električne energije, ki jo je prodajala družba TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. in cen premoga, ki ga je prodajala družba PREMOGOVNIK VELENJE d.d.;
– obseg morebitnega oškodovanja družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. in njenih delničarjev zaradi neustrezne prodajne cene premoga;
– obseg morebitnega okoriščanja družbe TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. ali krovne družbe HSE d.o.o.

Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in ugotovitvah izdelal poročilo ter ga bo nemudoma posredoval organom družbe«.

SKLEP št. 3/1:
V skladu z 275. členom ZGD-1 ter 23. členom Statuta družbe Premogovnik Velenje d.d. se iz Nadzornega sveta Premogovnik Velenje d.d. odpokličeta predstavnika delničarjev:
• mag. Matjaž Janežič,
• Marko Štrigl.
Funkcija člana nadzornega sveta odpoklicanima predstavnikoma delničarja preneha z dnem sprejema tega sklepa.

SKLEP št. 3/2:
V Nadzorni svet Premogovnika Velenje d.d. se zaradi odpoklica članov nadzornega sveta, kot je razvidno iz sklepa št. 3.1, v skladu z 274. členom ZGD-1 in 23. členom Statuta družbe Premogovnik Velenje d.d. imenujeta člana Nadzornega sveta Premogovnik Velenje d.d.:
–  mag. Marjan Ravnikar,
–  Marko Bregar.

Mandat imenovanima članoma Nadzornega sveta Premogovnik Velenje d.d. prične teči z dnem sprejema tega sklepa.«

SKLEP št. 4:
Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d., se imenuje družba Ernst&Young, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebna revizija se opravi za obdobje zadnjih pet let od dneva imenovanja posebnega revizorja. Revizor naj:
– preveri, ali je v zvezi ali zaradi Zakona o poroštvu RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki družba PREMOGOVNIK VELENJE d.d. prevzela dodatne obveznosti ter ali se je zavezala prevzeti dodatne obveznosti,
– preveri, kako bodo morebitne dodatne obveznosti ali zaveze družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. vplivale na tekoče in bodoče poslovanje družbe,
– preveri, ali je pri prodajni ceni lignita 2,25 EUR/GJ družba PREMOGOVNIK VELENJE d.d. sposobna poslovati z dobičkom,
– oceni grožnjo znižanja bilančnega kapitala družbe zaradi prodajne cene lignita 2,25 EUR/GJ ter znižanja knjigovodske vrednosti delnic RLVG,
– oceni višino dobička, ki bi ga družba PREMOGOVNIK VELENJE d.d. ustvarila v preteklih letih, pod predpostavko, da je družba zmožna poslovati brez izgube pri prodajni ceni lignita 2,25 EUR/GJ, dejansko pa je brez dobička poslovala po prodajnih cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ,
– oceni oškodovanje lastniškega kapitala družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. v preteklih letih zaradi nerealizacije dobička pri dejanskih prodajnih cenah lignita 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ, pod predpostavko, daje družba PREMOGOVNIK VELENJE d.d. sposobna poslovati z dobičkom pri prodajni ceni lignita 2,25 EUR/GJ.
Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in ugotovitvah izdelal poročilo ter ga bo nemudoma posredoval organom družbe«.

Sklic izredne seje Skupščine družbe Premogovnik Velenje je objavljen na http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=1028.

Izredna seja Skupščine družbe Premogovnik Velenje – nasprotni predlog, predlog za dopolnitev dnevnega reda in predstavitev kandidatov za člana NS PV na http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=1044.

Objavljeno: 05-02-2013