Sprejeti sklepi na 19. seji Skupščine družbe Premogovnik Velenje

Na 19. seji Skupščine družbe Premogovnik Velenje, d. d., so bili sprejeti sklepi:


1.
Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom NS o preveritvi Letnega poročila, s prejemki Uprave in Nadzornega sveta, ki sta jih za opravljanje nalog v družbi prejela v poslovnem letu 2011, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega dobička.

2.
V skladu z 294. členom ZGD-1 Skupščina potrjuje in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico, ob upoštevanju priporočila št. 12 AUKN, da razrešnica še ne pomeni odvezo materialne in odškodninske odgovornosti.

3.
V skladu z 22. členom Statuta Premogovnika Velenje, d. d., Skupščina družbe v 6-članski Nadzorni svet imenuje še dva člana – predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 let.
Za člana Nadzornega sveta predstavnika delničarjev se imenujeta:
– mag. Kristjan VERBIČ,
– Marko ŠTRIGL.
Mandat mag. Kristjanu VERBIČU in Marku ŠTRIGLU začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.

Na osnovi ugotovitve Uprave in Nadzornega sveta zaradi poteka mandata z dnem 24. 8. 2012 preneha mandat članici Nadzornega sveta Ireni Stare. Zato Skupščina družbe imenuje za člana Nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 let Jano VRTOVEC – TRČEK.
Mandat Jani VRTOVEC – TRČEK začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.

Skupščina se seznani, da je Svet delavcev v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju imenoval v 6-članski Nadzorni svet 2 člana – predstavnika zaposlenih, in sicer:
– Bojana BRCARJA,
– Rajka ARLIČA.

4.
Skupščina družbe se je seznanila s Poročilom posebne revizije revizijske družbe Audit & co, družbe za revizijo in svetovanje, d. o. o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota (Preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje, d. d., za obdobje petih let (2005–2009)).

Objavljeno: 05-09-2012