19. Skupščina Premogovnika Velenje

19. Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v sredo, 29. avgusta 2012, se je udeležilo 87,41 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so se na Skupščini najprej seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki Uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu družbe podelila razrešnico za poslovno leto 2011. V skladu s Statutom Premogovnika Velenje je bil sprejet sklep, da v 6-članski nadzorni svet za mandatno obdobje 4 let imenuje dva predstavnika delničarjev, mag. Kristjana Verbiča in Marka Štrigla. Zaradi prenehanja mandata dosedanji članici nadzornega sveta Ireni Stare, je bila, prav tako za obdobje 4 let, za novo članico nadzornega sveta – predstavnika delničarjev imenovana Jana Vrtovec Trček. Svet delavcev je v nadzorni svet kot predstavnika zaposlenih imenoval Bojana Brcarja in Rajka Arliča.

Skupščina družbe je bila seznanjena tudi s Poročilom posebne revizije revizijske družbe Audit & co, ki se nanaša na preverjanje ustreznosti cene premoga za obdobje petih let (2005–2009).

Vsi sklepi, ki so bili predlagani s prvotnim sklicem skupščine, so bili sprejeti. Izjema je izvolitev novih članov nadzornega sveta, za katerega je bil podan nasprotni predlog, ki je omogočil vstop predstavnika manjših delničarjev v nadzorni svet družbe, in je bil sprejet nasprotni predlog.

Skupščina ni sprejela predlaganega sklepa s strani štirih manjšinskih delničarjev, katerih delež v osnovni kapital je 9,37 odstotka, o vložitvi tožbe za povrnitev škode, ki naj bi nastala zaradi prenizke cene premoga v obdobju petih let (2005–2009).

Objavljeno: 29-08-2012