Predstavljeni podatki s področja energetike, ekologije in zdravstva v Šaleški dolini

V torek, 10. julija 2012, je Mestna občina Velenje v Vili Bianci pripravila novinarsko konferenco, na kateri so župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, župan Občine Šoštanj Darko Menih, direktor Inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje mag. Marko Mavec, direktor Zdravstvenega doma Velenje Jože Zupančič, predstavnik Termoelektrarne Šoštanj za okolje Egon Jurač in pooblaščenka za okolje delniške družbe Premogovnik Velenje Irena Podgoršek kot odgovor na aktualne javne razprave predstavili nekaj informacij s področja energetike, ekologije in zdravstva v Šaleški dolini.

Mestna občina Velenje je novinarsko konferenco pripravila zaradi številnih govoric in napačnih ter zavajajočih trditev o kvaliteti bivanja v Šaleški dolini, ki se zadnje čase pojavljajo v javnosti in številnih medijih. Dejstvo je, da ima proizvodnja električne energije vpliv na prostor, v katerem živimo, zato je prav, da smo prebivalci Šaleške doline seznanjeni z rezultati strokovnih študij in raziskav, s katerimi različne inštitucije spremljajo stanje okolja in zdravje tukajšnjih ljudi. Kot so povedali na konferenci, je bila skozi leta z ekološko sanacijo TEŠ Šaleška dolina sanirana, in danes prebivalci Šaleške doline živimo v boljših razmerah kot prebivalci marsikaterega drugega večjega slovenskega mesta, kar so podkrepili tudi s podatki.

Izvajamo vse potrebne meritve

Aktivno delovanje pri odpravljanju posledic pridobivanja premoga ter onesnaževanju voda se je v Premogovniku Velenje začelo že v zgodnjih osemdesetih letih. V tem obdobju se je prav tako začelo bolj načrtno delo na področju Rudarskih škod v smislu urejanja degradiranih premogovniških površin. »Premogovnik Velenje je družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, ki ves čas v okolje, v katerem deluje, tudi vlaga. Z načinom podzemnega pridobivanja premoga povzroča v okolju spremembe, ki se odražajo predvsem v pogrezanju površine in nastajanju jezer. Sproti odpravljamo in saniramo posledice, ki nastajajo zaradi delovanja podjetja in to brez evra proračunskega denarja,« je prisotne seznanila Irena Podgoršek, pooblaščenka za okolje Premogovnika Velenje. Na okoljskih področjih, kjer je premogovnik prepoznal vplive na okolje, so bili vzpostavljeni monitoringi, ki se izvajajo različno dolgo, posamezni že od začetka aktivne sanacije. Za potrebe izvajanja le-teh ima Premogovnik izdelan poseben rudarski projekt iz leta 2005 z naslovom Izvajanje monitoringa o vplivih rudarskih del Premogovnika Velenje na okolje. V skladu z rudarsko zakonodajo izvajamo vse potrebne meritve in monitoringe, kar je razvidno tudi iz zapisnika inšpekcijskega nadzora, ki je bil izveden 21. 2. 2012. »Premogovnik Velenje izvaja predpisane ukrepe za zmanjševanje vplivov rudarskih del na okolje in ukrepe za zagotavljanje varnega in zdravega dela ter izvaja določila Zakona o rudarstvu na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki veljajo za rudarska dela. Predstavnika Inšpektorata, ki sta nadzor izvedla, nista ugotovila neskladnosti s posebnim rudarskim projektom in tudi ne z veljavnim standardom ISO 14001, ki ga ima podjetje za ravnanje z okoljem,« je poudarila Podgorškova.

Trditve Greenpeaca ne držijo

Če bi podatki o vplivih na zdravje in posledični umrljivosti v primeru delovanja šestega bloka TEŠ, ki jih je objavila organizacija Greenpeace, držali, bi bilo to po besedah župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča naravnost grozljivo in zagotovo bi bil v tem primeru eden najglasnejših nasprotnikov tega projekta. Dejal je: »Nismo neumni, da bi sami zniževali kvaliteto življenja v naši dolini, kaj šele, da bi si želeli objekta, ki bi tako škodljivo vplival na naše zdravje. Informacije, ki so nam jih pripravili strokovnjaki, pravijo ravno nasprotno – da bo šesti blok TEŠ izboljšal bivalne pogoje v naši dolini in bo pravzaprav pomenil enega zadnjih korakov več kot dve desetletji trajajočega projekta ekološke sanacije Šaleške doline.« Dodal je še, da nikakor ne podcenjuje nobenega mnenja ali ugotovitev, zdi pa se mu razumno zaupati strokovnjakom, ki delajo in živijo v tem okolju. Težko verjame, da bi s svojimi družinami vztrajali tukaj, če bi bilo kaj tako narobe. Kot župan in kot človek seveda nikoli in na noben način ne želi škodovati ljudem, ki živijo v Šaleški dolini, kaj šele ogrožati njihovo zdravje. Kontič je predstavil tudi aktivnosti velenjske občinske uprave na področju spremljanja kakovosti zraka.

Šaleška dolina je slovenski energetski bazen

»Občanke in občani Šoštanja so zaradi vsega dogajanja v zvezi z blokom 6 TEŠ vedno bolj zaskrbljeni pa tudi prizadeti, saj so zaradi pridobivanja električne energije in obsežnega gradbišča doslej že veliko žrtvovali in potrpeli, a so vse to vzeli v zakup, saj verjamejo v projekt in v to, da jim lahko prinese višjo kvaliteto življenja, » je dejal župan Občine Šoštanj Darko Menih. Dodal je: »Dejstvo je, da je Šaleška dolina slovenski energetski bazen. Zadovoljni smo, da so rezultati ekološke sanacije tako dobri. Šesti blok pa nikakor ni pomemben le za Šoštanj in za našo dolino, ampak je slovenski strateški projekt. Iz Šoštanja prispevamo velik del elektrike, ki jo porabimo v Sloveniji. Zato ni pošteno, da prebivalci Šaleške doline ponovno ostajamo prepuščeni sami sebi, kakor smo bili pred desetletji, ko smo se začeli boriti proti onesnaževanju in degradaciji našega življenjskega okolja.«

25 let ekoloških raziskav

Mag. Marko Mavec, direktor inštituta ERICo Velenje, je povedal, da inštitut ERICo letos praznuje dvajseto obletnico, ki je tudi petindvajsetletnica ekoloških raziskav v naši dolini. Predstavil je rezultate nekaterih raziskav pa tudi mednarodne projekte o onesnaženosti zraka, v katere je vključen inštitut ERICo in z njim Šaleška dolina. Pridružil se je mnenju velenjskega župana in dejal: »Strokovnjaki našega inštituta bi bili prvi, ki bi se izselili iz Šaleške doline, če bi ugotovili, da je stanje okolja pri nas slabo oziroma slabše kot na območjih, ki jih spremljamo v primerjalnih študijah.«

Ni razloga za zaskrbljenost

 »V velenjskem zdravstvenem domu ves čas skrbno spremljamo zdravstveno stanje prebivalcev Šaleške doline in širše regije, pri čemer stalno sodelujemo tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje. Nikoli niso zaznali nikakršnih odstopanj oziroma podatkov, ki bi lahko bili razlog za zaskrbljenost,« je povedal direktor Zdravstvenega doma Velenje Jože Zupančič. Po objavi navedbe organizacije Greenpeace so se posvetovali z več strokovnjaki, ki so bili mnenja, da je bila v poročilu predstavljena metoda nekorektno uporabljena. V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje bo Zdravstveni dom Velenje pripravil še podrobno analizo, v kateri bodo ponovno proučili vse možnosti za povezavo možnih vplivov onesnaževal z zdravstvenim stanjem ljudi na vplivnem območju TEŠ.

Blok 6 bo izpolnjeval okoljske zahteve EU
 
Predstavnik Termoelektrarne Šoštanj za okolje Egon Jurač je spregovoril o ekološki sanaciji, ki poteka že od leta 1987, ko je bil sprejet Ekološki sanacijski program. Po njegovem mnenju bo novi blok TEŠ proizvodni objekt najboljših tehnologij, optimalen tako z okoljskega kot ekonomskega vidika. Omogočal bo izpolnjevanje okoljskih zahtev EU in prehod v nizkoogljično družbo, česar z blokoma 4 in 5, tudi, če bi ju obnovili, ne bi mogli doseči. Vodja projekta TEŠ 6 mag. Miran Žgajner je potrdil, da jim je uspelo doseči dogovor z Alstomom: »Alstom se je vrnil na gradbišče v Šoštanju in dela znova potekajo nemoteno.« Podpisani aneks zagotavlja, da bo Alstom do 5. oktobra delal normalno, kot je tudi zastavljeno v terminskem planu.

Objavljeno: 11-07-2012