RGP uspešen na zunanji presoji

V hčerinski družbi Premogovnika Velenje RGP je 28. junija potekala zunanja presoja sistemov vodenja. Presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje SIQ so izvedli redno zunanjo presojo integriranega sistema po zahtevah standarda za ravnanje z okoljem ISO 14001:2004 in obnovitveni presoji po zahtevah standarda za vodenje kakovosti ISO 9001:2008 ter  po zahtevah standarda za varnost in zdravje pri delu BS OHSAS 18001:2007.

Presoja je potekala po skrbno načrtovanem programu in je zajela vse glavne proizvodne in storitvene dejavnosti na sami lokaciji.

Presojevalci so ugotovili, da je integriran sistem uspešno vključen v celotno organiziranost družbe, ta pa se zaveda zavezanosti k stalnemu izboljševanju učinkovitosti svojega dela in stalnemu delovanju v smeri doseganja višje stopnje kakovosti izdelkov in storitev, kar potrjuje stanje na proizvodnih in storitvenih lokacijah (kamnolom, betonarna, izvozni jašek NOPII).

Objavljeno: 06-07-2012