Izjava Premogovnika Velenje o aktualnem dogajanju v zvezi z izgradnjo bloka 6 TE Šoštanj

V ponedeljek, 11. junija 2012, je v Kulturnem domu v Šoštanju potekala 4. izredna seja Sveta Mestne občine Velenje, skupna seja občinskih svetov občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Izredne seje, ki je obravnavala aktualno dogajanje vezano na izgradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj, se je med drugim udeležil tudi predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

V svoji izjavi je dr. Milan Medved dejal: »V Premogovniku Velenje že od samega začetka projekta izgradnje bloka 6 poudarjamo, da je v Termoelektrarni Šoštanj nujno potrebno modernizirati termoenergetske objekte. Nadomestitev starih blokov z novim blokom 6 je z ekonomskega, ekološkega in energetskega vidika nujno potrebna za varno in zanesljivo preskrbo Slovenije z električno energijo. Z najsodobnejšo tehnologijo pretvorbe domačega premoga v električno energijo, ki bo izpolnjevala vse ekološke standarde, bo blok 6 sprejemljiv tudi za lokalno okolje, obenem pa bo z visokimi izkoristki za isto količino proizvedene električne energije potreboval manj premoga. Potrebnost in koristnost investicije sta s pričetkom kreditiranja priznali tudi največji evropski banki EIB in EBRD. Ob tem ne smemo zanemariti niti socialnega vidika, ki omogoča delovna mesta v Šaleški dolini še nadaljnjih nekaj desetletij. Blok 6 je namreč edini slovenski energetski objekt, ki ima gorivo za delovanje zagotovljeno do konca svoje življenjske dobe, do leta 2054.«

V Premogovniku Velenje smo pripravljeni realizirati svoj del nalog pri izgradnji projekta TEŠ6. To smo dokazali tudi s podpisom dolgoročne pogodbe o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, sklenjene med TEŠ, HSE in PV vse do leta 2054. Naša naloga je od leta 2015 dalje zagotavljati konkurenčno ceno premoga po 2,25 EUR/GJ, kar je bistveno nižje, kot so cene vseh ostalih uvoženih premogov. To dokazujejo tudi vsi dosegljivi podatki o cenah na mednarodnem trgu premoga.

»Premogovnik Velenje bo izpolnil pogoje, ki jih je kot sklepe na svoji seji 23. februarja predlagala Vlada RS, saj se že kar nekaj časa intenzivno pripravljamo na zagotavljanje pogojev za ceno premoga, ki bo omogočalo konkurenčno proizvodnjo električne energije v Bloku 6 v Termoelektrarni Šoštanj. Že v Razvojnem načrtu Premogovnika Velenje za obdobje 2009-2018 smo predvideli postopno zniževanje stroškovne cene na 2,25 EUR/GJ v letu 2015. Do leta 2015 bodo izpeljani tudi vsi ključni razvojni projekti. Delovanje Premogovnika Velenje je naravnano v nadaljnjo optimizacijo proizvodnega procesa ob hkratnem  povečevanju t. i. eksterne realizacije oziroma ustvarjanju prihodkov na trgih izven osnovne dejavnosti,« je poudaril dr. Medved.

Prepričani smo, da je izhodiščna cena 2,25 EUR/GJ v letu 2015 uresničljiva. V obdobju 2012–2014 bo Premogovnik Velenje izpeljal vse ključne razvojne projekte, ki bodo prispevali k zagotavljanju ciljane cene: nadaljnje širjenje odkopov, modernizacijo dela pri izdelavi jamskih prostorov ter najpomembnejši projekt, to je izgradnjo izvoznega jaška NOP II, ki bo pričel z obratovanjem sredi leta 2015. Večino del pri njegovi izgradnji bo Premogovnik Velenje opravil sam skupaj s hčerinskimi družbami. Zelo dobro se namreč zavedamo, da je doseganje izhodiščne cene 2,25 EUR/GJ v letu 2015 naša obveza, ki bo omogočila konkurenčno odkopavanje premoga in s tem kvalitetna delovna mesta v Šaleški dolini tudi v prihodnjih desetletjih. Premogovnik Velenje se bo tako še naprej trudil biti konstruktiven član Skupine HSE in bo svoj del naloge, to je zagotavljanje konkurenčne cene lignita, vsekakor izpolnil.

Mednarodne napovedi kažejo, da bo premog igral zelo pomembno vlogo pri energetski preskrbi in zadovoljevanju potreb po energiji. Še posebej bo pomembna vloga domačega premoga, ki predstavlja neke vrste stabilizator cen uvoženih energentov. Ker brez premoga torej tudi v prihodnosti ne bo šlo in ob zavedanju, da ta škoduje okolju, je nujno, da se uporablja samo v modernih energetskih napravah z visokimi izkoristki in s čim manjšim vplivom na okolje. TEŠ6 je zato ključnega pomena za zanesljivo, varno in okolju primerno oskrbo Slovenije z električno energijo.

Ob neizgradnji bloka 6 in predčasnem zapiranju Premogovnika Velenje bi v globinah Šaleške doline ostalo več kot 80 milijonov odkopnih zalog energetskega premoga, ki ga znamo danes uspešno pridobivati z eno najučinkovitejših metod odkopavanja debelih slojev premoga na svetu, imenovano Velenjska odkopna metoda. Dr. Medved je primerjal ceno velenjskega premoga z uvoženim: »Cena našega premoga je v primerjavi z uvoženimi zelo konkurenčna, saj so vsi ostali premogi, ki jih je možno uvoziti v Slovenijo, precej nad našo prodajno ceno. Trenutna cena uvoženega premoga v EU pristanišča namreč znaša 3,3 EUR/GJ. V tej ceni seveda niso všteti stroški transporta premoga z ladje do lokacije elektrarne.«

Nesprejetje zakona o poroštvu in zaustavitev projekta TEŠ6 bi imela velike posledice tudi na delovanje Premogovnika Velenje. Zaradi zmanjšanja potreb po premogu bi delež fiksnih stroškov že v prihodnjih nekaj letih močno zaostril pogoje za uspešno poslovanje rudnika. Odkopna fronta je naravnana na dolgoročno odkopavanje premoga. V primeru zmanjšane proizvodne kapacitete bi bilo potrebno nekatera odkopna polja predčasno zapirati. Tudi to bi povzročilo dodatne stroške že v bližnji prihodnosti. Nastal bi tudi problem financiranja nadaljnje ekološke sanacije Šaleške doline, ki je bila v preteklosti uničena zaradi premoga in se sedaj izvaja direktno iz stroškov proizvodnje premoga. »Na ta način bi bila seveda vprašljiva konkurenčnost proizvodnje električne energije v Šaleški dolini in s tem tudi obstoj Premogovnika Velenje,« je zaključil dr. Medved.

Sklep-TES-11.-junij-2012.docx

Objavljeno: 11-06-2012