Lokalni energetski koncept za Mestno občino Velenje sprejet

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na 13. seji Sveta, ki je potekala 22. maja 2012,  sprejeli predlog Lokalnega energetskega koncepta, ki ga je izdelal Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. Dokument se nanaša na načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja občine, ki bo omogočal učinkovite, ekonomsko upravičene in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, javnih zgradbah in podjetjih. Pri določevanju energetskih smernic v prihodnosti so upoštevani kratkoročni in dolgoročni razvojni načrti občine, ne samo na področju rabe in oskrbe z energijo, ampak tudi na ostalih razvojnih področjih. Namen energetskega koncepta je povečevanje osveščenosti in informiranosti prebivalcev, predvsem na področjih učinkovite rabe energije (URE) ter izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE).

Objavljeno: 23-05-2012