Proizvodnja v Premogovniku Velenje

Že pred začetkom letošnjega leta smo napovedali, da bo leto 2012 za Premogovnik Velenje izjemno zahtevno, predvsem zaradi neugodnega razporeda odkopne fronte, to je razporeditve delovanja posameznih odkopov znotraj leta. Kot zahtevno smo ga ocenjevali tudi zaradi nižje povprečne kalorične vrednosti, ki bo letos znašala okrog 10 GJ/tono, kar je 10 % manj kot v letu 2011. Že v letih 2013 in 2014 pričakujemo, da se bodo razmere za odkopavanje ponovno izboljšale, prav tako predvidevamo bistveno boljšo kurilno vrednost premoga v naslednjih desetih letih. Izpad proizvodnje v prvih mesecih tega leta je posledica težav, ki se pojavljajo pri odkopavanju t. i. talinskega dela sloja premoga v jami Pesje.

Da bi zmanjšali izpad proizvodnje zaradi težav na odkopu v jami Pesje, smo pospešeno pripravljali vključitev odkopa na koti – 65A, ki je pričel obratovati 2. aprila 2012. Z vključitvijo tega odkopa v polno obratovanje predvidevamo dvig proizvodnje na 20.000 ton dnevno, tako da ocenjujemo, da razmere za dobavo potrebnih količin premoga niso več kritične.

Trenutna količina premoga na deponiji Premogovnika Velenje znaša 89.787 ton. V zadnjih dneh se povprečna proizvodnja giblje okrog 17.000 ton, včeraj je bila že 20.168, kar zadostuje potrebam Termoelektrarne Šoštanj.

V letu 2011 je povprečna kurilna vrednost premoga znašala 11,068 GJ/tono, v prvih dveh mesecih letos je bila nekoliko nižja, in sicer 10,019 GJ/tono, vendar še vedno v okviru pogodbenih določil.

Obračun dobavljenih količin premoga se izvaja na podlagi toplotne vrednosti premoga, ki je določena s kemijskimi analizami. To pomeni, da TEŠ plačuje Premogovniku Velenje porabljeno energijo premoga, ne pa ton porabljenega premoga. Količine prevzete energije v premogu redno potrjuje Holding Slovenske elektrarne. Dobave premoga se odčitavajo iz centrale števčnega sistema HSE. V primeru okvare števčnega sistema se upoštevajo podatki, odčitani iz procesnega sistema TEŠ. Za obračun tonaže premoga se upošteva aritmetična sredina izmerjene teže premoga na tehtnici TEŠ in tehtnici Premogovnika Velenje, ki sta vgrajeni na istem traku. V kolikor pooblaščeni delavec ugotovi,da je odstopanje izmerjene dnevne količine porabljenega premoga med tehtnicama večje od 2 % ali da je ena tehtnica v okvari, se od nastopa odstopanja, večjega od 2 % oz. okvare do pravilnega delovanja tehtnice, upoštevajo količine, izmerjene na brezhibni tehtnici. Brezhibnost tehtnice ugotovi za to pooblaščeni izvajalec.

Do sedaj se še ni zgodilo, da bi Termoelektrarna Šoštanj reklamirala premog oz. zahtevala povrnitev stroškov zaradi preslabe kvalitete. Za Premogovnik Velenje bi bilo nesmotrno, če bi s trakovi vozili kamenje in blato v TEŠ, saj dobimo plačano izključno energijo v premogu. Ravno na tem področju smo v zadnjih nekaj letih napravili največji korak pri čistem odkopavanju in izkoristku sloja.

Govoriti o tem, da se zaradi enomesečnih težav pri odkopavanju ne izplača kopati premoga in da je zaradi tega ogrožen obstoj TEŠ 6, pa je enako, kot bi trdili, da se zaradi suše – ki traja že vse od jeseni lanskega leta, ne izplača graditi hidroelektrarn.

Objavljeno: 06-04-2012