Premogovnik Velenje in HTZ Velenje uspešna na zunanji presoji

Od 28. do 30. marca je v Premogovniku Velenje in njegovem hčerinskem podjetju HTZ Velenje potekala zunanja presoja sistemov vodenja. V Premogovniku Velenje so izvedli redno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 ter sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001:2007, obnovitveno presojo sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004 ter prvo redno presojo sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001, ki so ga v Premogovniku pridobili lani decembra in tako postali prvi premogovnik ter ena od prvih energetskih družb na svetu s tem standardom.

V podjetju HTZ Velenje so izvedli obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001:2007 in sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004 ter prvo redno presojo sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001.

Presoja, ki jo tudi letos izvaja Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ, je potekala po skrbno načrtovanem programu in je zajela vsa glavna področja v obeh podjetjih. Presojevalci so si ogledali tudi jamska delovišča.

Zunanji presojevalci pooblaščene inštitucije SIQ so preverjali skladnost sistemov vodenja s standardi in smernicami, ki smo si jih v podjetju predpisali. Vodja presojevalcev mag. Dušan Zorc je na zaključnem sestanku dejal, da kar se tiče vse standardov, je stanje v Premogovniku Velenje vsako leto boljše. »Neskladnosti nismo ugotovili. Premogovnik Velenje je družba, v kateri sisteme jemljete resno in jih pri svojem delu uporabljate kot orodje – tako vodstvo kot tudi zaposleni – in to dosledno. Trije sistemi, ki jih imate vpeljane že nekaj let, so prav na zavidljivem okolju in tudi zadnjega, ki ste ga pridobili lani za učinkovito ravnanje z energijo, dobro vpeljujete v svoj sistem.«

Da se dobro zaveda pomena vseh štirih standardov, Premogovnik Velenje nazorno kaže s svojim odnosom do okolja in revitalizacijo pridobivalnega prostora, družbeno odgovornostjo, skrbjo za varnost in zdravje pri delu ter z učinkovitim ravnanjem z energijo. V letu 2011 je Premogovnik Velenje tako osvojil priznanji za energetsko najbolj učinkovito kot tudi za energetsko najbolj prodorno podjetje.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob tem povedal: »Z uspešno zaključeno zunanjo presojo v Premogovniku Velenje znova dokazujemo, da je Premogovnik dobro organizirano podjetje, ki ima ustrezno urejeno poslovanje, trajnostno  naravnan odnos do okolja, v katerem veliko pozornosti posvečamo zdravju in varstvu pri delu ter učinkovitemu ravnanju z energijo.

Izredno sem zadovoljen, da je tudi v HTZ Velenje, kjer smo sistem zunanje presoje vzpostavili šele konec leta 2009, letos že presojali po vseh štirih standardih. To je za vse nas poseben dosežek. V obeh družbah smo namreč aktivni v številnih skupnih projektih, ki jih brez dobrega sodelovanja strokovnjakov ne bi mogli izpeljati.«

Premogovnik Velenje tudi med strateškimi cilji opredeljuje nadaljnjo modernizacijo proizvodnje premoga, ki bo prispevala k še boljšim in varnejšim delovnim razmeram ter večji ekonomski in ekološki sprejemljivosti, tudi zaradi prilagajanja okoljskim zahtevam, ki jim je Slovenija podvržena v okviru Evropske skupnosti ter zahtevajo nov in celovit strateški razmislek na področju energetike – z vidika proizvodnje in z vidika porabe energije. Prav zaradi tega se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevajo in delujejo v skladu z vsemi štirimi standardi.
Premogovnik tako stalno spremlja, meri in ocenjuje vplive na varnost in zdravje pri delu, okolje (okoljskih vidikov) ter energetsko učinkovitost kot posledico izvajanja procesa pridobivanja premoga in zagotavljanje virov za izboljševanje stanja ter stalno izobražuje in usposablja zaposlene na področjih kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja ter učinkoviti in varčni rabi energije.

Objavljeno: 03-04-2012