Premogovnik Velenje izpolnil pričakovanja – Velenjski rudarji nakopali več kot 4 mio ton premoga

Premogovnik Velenje je zaključil obratovanje v letu 2011, ki je bilo v proizvodnem in poslovnem smislu uspešno. V Premogovniku Velenje smo v letu 2011 nakopali nekaj več kot 4 milijone 66.500 ton odkopanega premoga. Povprečna kurilna vrednost je znašala 11,08 GJ/tono. Stanje deponije ob koncu leta znaša približno 440.000 ton, kar zagotavljanja zadostne količine premoga za potrebe TEŠ tudi v dela prostih dneh med božičem in novim letom. Izdelano je bilo tudi več kot 7 km jamskih prog in ostalih podzemnih prostorov.

Premogovnik Velenje je v petek, 23. decembra, izvedel zadnji delovni dan v letu 2011 in pripravil jamo za desetdnevno mirovanje do 3. januarja prihodnje leto. Večjih vzdrževalnih del za praznične dni ne načrtujejo.
Tudi v poslovnem smislu se leto 2011 v Premogovniku Velenje odvija povsem v skladu z zastavljenim poslovnim načrtom – poslovanje bo pozitivno, izpolnjeni bodo tudi vsi zastavljeni cilji.

V Skupini Premogovnik Velenje si že od nekdaj prizadevamo za varnost in zdravje pri delu. V želji po še večji varnosti in obvladovanju vseh potencialnih nevarnosti je bil v začetku letošnjega leta ponovno vpeljan projekt “Ali delam varno?”, pri katerem smo si preko različnih aktivnosti, kot so organizacijski tehnični in tehnološki ukrepi z vidika varnejšega izvajanja procesov, varstvo pri delu, promocija in informiranje, izobraževanje, motiviranje in skrb za zdravega delavca, skrbeli za ozaveščanje zaposlenih, da lahko za večjo varnost pri delu največ naredijo sami. Morda je ravno ponovna uvedba omenjenega projekta vzrok, da smo v Premogovniku Velenje letos julija prvič v zgodovini zabeležili mesec, v katerem nismo imeli nobene nezgode pri delu,izredno veseli pa smo tudi podatka, da se je v letošnjem letu v primerjavi s preteklimi leti pripetilo rekordno nizko število nezgod, teh je bilo 58, kar je najmanj v vsej zgodovini Premogovnika. Takšen rezultat je seveda razveseljiv, je pa obenem velika obveza za naprej, saj si bomo tudi v bodoče prizadevali za čim bolj varno delo.

Leto 2011 je bilo za Premogovnik Velenje uspešno tudi pri realizaciji ključnih razvojnih programov. Z njihovo uresničitvijo se Premogovnik Velenje pospešeno pripravlja na prihodnja desetletja zagotavljanja premoga za proizvodnjo električne energije Termoelektrarni Šoštanj.
Naš osnovni cilj v iztekajočem letu je bilo doseči načrtovano letno proizvodnjo, kar smo dosegli z vrhunsko elektro-strojno opremo, ki je rezultat večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja. Da je vse več opreme v Premogovniku Velenje plod lastnega znanja, smo dokazali z več uspešno izpeljanimi projekti. Eden takšnih je bila avtomatizacija pripravskih delovišč, kamor sodi vgraditev drobilnikov premoga v odvozni sistem za nemoten transport in avtomatiziranje odvoza premoga. Premogovnik Velenje je bil tudi nosilno podjetje projekta izdelave nove vrtalne garniture za izdelovanje odvodnjevalnih vrtih, za katero obstajajo veliki tržni obeti. Drobilnik in vrtalna garnitura sta plod znanja in skupek inovativnih idej ter primera dobre prakse sodelovanja med Premogovnikom Velenje in HTZ Velenje ter domačih in tujih strokovnjakov. HTZ Velenje je za Drobilnik premoga PV – HTZ prejel zlato priznanje za inovacijo v SAŠA regiji, Premogovnik Velenje pa dve srebrni za inovaciji Mehanizirana podgradnja jamskih prog s pomočjo podajalnika lokov PL08 – PV in Avtomatizacija transporterjev premoga na pripravskih deloviščih. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z razvojem in izdelavo rudarske opreme za domači in tuji trg, saj bomo s prodajo znanj in storitev na trgih izven osnovne dejavnosti zagotovili nadaljnjo rast celotne Skupine.

Premogovnik Velenje je v začetku leta obiskala mednarodna komisija za revizijo zalog, ki je nato v svojem poročilu potrdila, da je premoga v Šaleški dolini dovolj, da je ta ustrezne kakovosti in da je napovedana stroškovna cena premoga 2,25 EUR/GJ realno dosegljiva. Recenzenti so v svojem poročilu zapisali tudi, da “Premogovnik Velenje predstavlja referenčno točko pri podzemnem pridobivanju premoga Zahodne Evrope”, kar je za Premogovnik izjemno velika pohvala, s katero smo pridobili tudi mednarodno potrditev našega strokovnega dela.

Te odlične ocene in pohvale s strani revizorjev, ki jih je Premogovnik prejel ob reviziji zalog premoga, so podjetju prinesle mednarodno veljavo in se obrestujejo tudi pri prodiranju na tuje trge. Tako močno, kot je Premogovnik Velenje v zadnjem obdobju prisoten na tujih trgih, ni bil še nikoli doslej. Rezultat vlaganj v razvoj tehnologij in lastnega strokovnega kadra je doprinesel k temu, da lahko sedaj naša bogata rudarska znanja tržimo na različnih tujih projektih ter tako širimo obseg delovanja v evropske in svetovne države. S projekti smo prisotni v azijsko-pacifiškem območju, predvsem v Indiji, v Avstraliji, Novi Zelandiji, Vietnamu, konkuriramo v Turčiji, projektiramo v Makedoniji, delamo v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori. To so po vseh kazalnikih in napovedih regije, ki intenzivno vlagajo – ali bodo v naslednjih letih – v posodabljanje podzemnega pridobivanja premoga, saj si bodo s tem zagotovile varno in zanesljivo preskrbo z domačim energentom.

Dobro priložnost za razvoj in internacionalizacijo mednarodno priznane Velenjske odkopne metode, ki postaja slovenski izvozni artikel, predstavlja podpisani sporazum s tremi tujimi partnerji o ustanovitvi skupnega podjetja Fairwood PV, ki bo imelo sedež v Singapurju. Podpis sporazuma je za Premogovnik Velenje pomembna prelomnica, saj predstavlja novo poglavje v 136-letni zgodovini njegovega delovanja. Predstavlja vse tisto, za kar smo si v Premogovniku Velenje vsa ta leta prizadevali. Poleg zanesljive in konkurenčne dobave domačega premoga za proizvodnjo električne energije pomeni tudi prenos lastnega visoko strokovnega inženirskega znanja, tehnologije oz. t. i. know-howa izven meja Slovenije. Je izjemna mednarodna priložnost za celotno Skupino in predstavlja prihodnost Premogovnika Velenje v naslednjih desetletjih.
V letu 2011 smo pričeli tudi z optimizacijo transportnih poti, kamor sodi izgradnja novega izvoznega jaška NOP II, ki bo pomenila racionalizacijo proizvodnje: izboljšala se bo zanesljivost obratovanja, zmanjšali vplivi na okolje, objekti bodo umeščeni znotraj industrijske cone, predvsem pa bodo nižji stroški obratovanja.

Veliko delo pri pridobivanju poslov izven osnovne dejavnosti premogovništva so opravile tudi hčerinske družbe HTZ Velenje, RGP, PV Invest, Gost in Zimzelen. Lotevamo se vedno večjih projektov, ki povečujejo naše prihodke izven osnovne dejavnosti. Po oceni jih bo v letu 2011 že več kot 37 milijonov EUR, naši načrti za leto 2012 pa napovedujejo prihodke v višini več kot 42 mio. To je dobro zagotovilo za ustvarjanje novih delovnih mest, ki bodo zagotavljala nove možnosti za zaposlovanje mladih v naši regiji.
Da smo eden najmodernejših in tehnološko najbolje opremljenih rudnikov na svetu, smo imeli priložnost letos pokazati tako na svetovnem rudarskem kongresu v Turčiji kot na mednarodnem rudarskem kongresu Balkanmine v Ljubljani. S pripravo in organizacijo uspešnega kongresa, ki se ga je udeležilo skoraj 400 udeležencev iz 16 držav in na katerem smo predstavili številne zanimive teme s področja rudarstva in geotehnologije, smo ponovno dobili priložnost, da širši mednarodni strokovni javnosti pokažemo, da sodi Premogovnik Velenje na svojem področju v sam svetovni vrh.

Premogovnik Velenje tudi med strateškimi cilji opredeljuje nadaljnjo modernizacijo proizvodnje premoga, ki bo prispevala še k boljšim in varnejšim delovnim razmeram ter večji ekonomski in ekološki sprejemljivosti, tudi zaradi prilagajanja okoljskim zahtevam, ki jim je Slovenija podvržena v okviru Evropske skupnosti in zahtevajo nov in celovit strateški razmislek na področju energetike – z vidika proizvodnje in z vidika porabe energije. Prav zaradi tega se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s štirimi standardi kakovosti: certifikati za sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter sistem varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z namenom še učinkovitejšega upravljanja z energijo smo letos pridobili tudi mednarodni certifikat za standard ISO 50001 in kot prvi premogovnik ter ena prvih energetskih družb na svetu s tem še dodatno potrdili energetsko učinkovitost v podjetju.

Objavljeno: 28-12-2011