Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Premogovnik Velenje, d. d.

Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 na podlagi zahteve delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki je imetnik 2.119.598 delnic, kar predstavlja 77,7282 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana upravičenje, da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahteva dodatno točko dnevnega reda skupščine, sklicane za dne 31. avgust 2011 ob 12. uri, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/11 z dne 22.7.2011, objavlja dodatno točko dnevnega reda skupščine, ki glasi:

6. spremembe in dopolnitve Statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d. ter sprejem čistopisa Statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d.

Objavljeno: 12-08-2011