Poslovanje Premogovnika Velenje uspešno

V letu 2010 smo v Premogovniku Velenje realizirali vse zastavljene cilje in izpolnili zastavljeni poslovni načrt, zato ga označujemo kot eno najuspešnejših. Zavedamo se, da je leto 2011 v vseh pogledih izredno zahtevno, vendar lahko kljub temu prvo polovico leta označimo kot uspešno. Da smo na pravi poti, dokazujejo naši iz leta v leto boljši rezultati. Naše podjetje je edina slovenska energetska družba, ki stalno povečuje produktivnost in storilnost dela, posledično zmanjšuje potrebno število zaposlenih v neposredni proizvodnji in hkrati povečuje prihodke izven osnovne dejavnosti. Naše zavedanje, da danes podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne more biti poslovno uspešno, sta podkrepili tudi priznanji za energetsko učinkovito podjetje in energetsko najbolj prodorno podjetje, ki smo ju prejeli za učinkovito rabo energije.
Poslovanje Premogovnika Velenje še naprej temelji na dveh glavnih smernicah. Prva je proces proizvodnje premoga, kjer bomo z racionalizacijo poslovanja in optimizacijo proizvodnje zmanjšali obseg jame ter tudi tako zagotovili ceno premoga po 2,25 EUR/GJ za delovanje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, druga pa je ustvarjanje prihodkov na trgih izven proizvodnje premoga. V letošnjem letu smo bili uvrščeni na seznam petdesetih slovenskih družb z najboljšo bonitetno oceno, in sicer na 35. mesto. Za gospodarsko stabilnost in ekonomsko učinkovitost države so pomembna kapitalsko trdna podjetja, ki so sposobna realizirati razvojne projekte in ki imajo zgleden odnos do svojih kupcev in dobaviteljev, kar Premogovnik tudi je.

V preteklem letu smo za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo odkopali 4,011 mio ton premoga. Poslovni načrt za leto 2011 predvideva proizvodnjo v višini 4,058 mio ton lignita. Novembra lani smo dosegli rekordno proizvodnjo v celotni zgodovini pridobivanja premoga, doseženo le na enem odkopu. Na k.-50/b v jami Pesje smo presegli mejo 2 milijonov ton. Presegli smo vse najboljše dosedanje proizvodne parametre ter povečali odkopne učinke ob hkratnem zagotavljanju varnosti za zaposlene, kar je eden najpomembnejših strateških ciljev podjetja.

Z izgradnjo novega izvoznega jaška NOP II, ki bo stal sredi deponije premoga in bo blizu odkopnim etažam, bomo bistveno skrajšali transportne poti za prevoz premoga in bo omogočeno nadaljnje zmanjšanje obsega potrebnih jamskih prostorov. Tudi to, da se lahko tako zahtevnega projekta Premogovnik Velenje loti sam s svojimi hčerinskimi družbami, je ponovna potrditev in dokaz res vrhunskega tehnološkega in strokovnega znanja naših zaposlenih. Projektne rešitve, ki jih uporabljamo v Premogovniku Velenje, bomo prvič javno predstavili na IV. mednarodnem kongresu rudarstva pod naslovom Balkanmine, ki se bo odvijal v Cankarjevem domu v Ljubljani med 18. in 20. oktobrom 2011 in predstavlja dobro priložnost za predstavitev dosežkov s področja rudarske stroke do sedaj tako v Sloveniji kot po svetu.

Odlične ocene in pohvale s strani revizorjev, ki smo jih bili deležni ob reviziji zalog premoga, so Premogovniku Velenje prinesle mednarodno veljavo. Rezultat vlaganj v razvoj tehnologij in lastnega strokovnega kadra je doprinesel k temu, da lastna bogata rudarska znanja tržimo na različnih tujih projektih ter tako širimo obseg delovanja že na 7 različnih lokacij v evropskih in svetovnih državah. Projektiramo odpiranje novega rudnika v Makedoniji, še naprej sodelujemo pri modernizaciji eksploatacije premoga v Bosni in Hercegovini, izdelali smo projekt modernizacije turških premogovnikov. V Črni Gori bomo računali zaloge premoga, pripravljamo projekt za modernizacijo rudnikov v Srbiji, v Novi Zelandiji se nam odpirajo nove priložnosti. S podpisom sporazuma o sodelovanju pri modernizaciji podzemnega pridobivanja premoga z indijsko grupacijo Fairwood vstopamo na enega največjih svetovnih trgov v indijskem, azijskem in pacifiškem premogovništvu. Premogovnik Velenje se bo v omenjenih projektih pojavil kot inženir, projektant, recenzent in konzultant. Vključitev v projekt ponovno potrjuje mednarodno priznanje najnovejših dosežkov velenjskega inženirskega znanja. Premogovnik Velenje je po mnenju mednarodnih recenzentov referenčni premogovnik zahodne Evrope in s svojim tehnološkim znanjem v vrhu svetovne tehnologije.

Objavljeno: 11-07-2011