30 let aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje

Pred tridesetimi leti so se zaposleni v takrat še Rudniku lignita Velenje odločili, da bi bilo glede na število invalidov smiselno ustanoviti Aktiv delovnih invalidov, ki bi imel za osnovno nalogo združevanje invalidov, jim po potrebi pomagati, nuditi nasvete in pomoč tudi izven delovnega okolja, jih združevati na srečanjih in športnih prireditvah, na ta način pa bi utrdili tudi solidarnost in človečnost. Aktiv je v vseh desetletjih delovanja upravičil zaupanje članov – teh je bilo leta 1981 preko 1000, danes pa jih je 453 – največ v Premogovnikovi hčerinski družbi invalidskem podjetju HTZ Velenje.

Okrogli jubilej so obeležili v petek, 3. junija 2011, v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje. Zbrane je uvodoma pozdravil predsednik aktiva Drago Kolar, ki je poudaril, da so v vseh letih poizkušali pomagati svojim članom tudi pri posameznih problemih, za delovanje pa so imela vedno veliko posluha tudi vodstva matičnega in hčerinskih podjetij.

»Pri svojem delu se srečujemo tudi s težavami,« je izpostavil Kolar, »a so te povezane predvsem z urejanjem problematike invalidov na državnem nivoju, pri čemer mislimo na plačevanje dohodnine, kar je za invalide urejeno slabo.«

Premogovnik Velenje si kot družbeno odgovorno podjetje ves čas prizadeva, da svojim zaposlenim omogoča dobre pogoje za delo, okolje, v katerem se ti dobro počutijo ter vedno nove poklicne in karierne izzive. V podjetju se zavedajo, da so lahko le zadovoljni zaposleni dobri, uspešni, inovativni pri svojem delu. S podporo različnim društvom, klubom in drugim institucijam prispevajo k hitrejšemu in uspešnejšemu razvoju vseh področij življenja tako znotraj podjetja kot tudi v lokalni skupnosti, s čimer bistveno izboljšujejo kakovost bivanja v celotni Šaleški dolini in širše.

V tem duhu je zbranim nekaj besed namenil tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved: »Naša dejavnost je povezana s posebnimi pogoji dela in kljub najnaprednejši tehnologiji se posameznim nezgodam oz. nevarnim pojavom – žal – še vedno ne moremo izogniti. Narava našega dela je takšna, da nekaterih dogodkov tudi z najsodobnejšimi napravami ne bomo mogli nikoli predvideti. V Premogovniku Velenje in tudi v celotni Skupini se trudimo, da omogočamo delo tudi vsem delovnim invalidom, našim zaposlenim, ki so se poškodovali na delovnem mestu, ter s tem skrbimo, da zaposleni ostanejo v našem podjetju, kjer jim dajemo možnost, da še naprej opravljajo delo po svojih zmožnostih. Zavedamo se namreč, da delo ljudi bogati in jim predstavlja izziv, možnost za doseganje zastavljenih ciljev, zaradi česar je pomembno, da invalidne osebe ostajajo v delovnem procesu in po svojih najboljših močeh prispevajo k napredku in razvoju naše celotne Skupine.«

HTZ Velenje svoje poslanstvo, to je zaposlovanje invalidov, uresničuje kot največje invalidsko podjetje v Sloveniji, s skoraj 1000 zaposlenimi v preko 50 programih.

»Pri uresničevanju produktivnega zaposlovanja invalidov se srečujemo z mnogimi izzivi, pri čemer je pomembno sodelovanje zaposlenih, vodstva, posameznika in strokovnih služb, kar je recept za uspešno reševanje invalidske problematike,« je izpostavil Janko Lukner, pomočnik direktorja HTZ Velenje. »Pred dvema letoma je HTZ prvič zaposlil tudi invalide direktno s trga, prej je zaposloval le invalide iz Skupine Premogovnik Velenje. V zadnjem letu smo zaposlili tudi nekaj težje zaposljivih invalidov, ki se trenutno usposabljajo za delo.« Dodal je še, da je izjemno pomembna tudi vloga in pomoč države, saj lahko ta s sredstvi pomembno prispeva, da lahko invalidsko podjetje vlaga v razvoj in pokriva razliko v produktivnosti, ki nastaja. Na področju zakonodaje se namreč v prihodnjem letu obetajo spremembe na področju zakona o invalidskih podjetij, kar bo s seboj prineslo določene organizacijske spremembe, saj bodo morala invalidska podjetja, med njimi seveda tudi HTZ Velenje, v prihodnjem letu zaposlovati vsaj 50 % invalidov.

Valter Golob, predsednik Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje in eden od ustanoviteljev aktiva v letu 1981, je povedal, da težave v zvezi s problematiko invalidov ostajajo bolj ali manj enake. Pohvalil je skrbno obravnavo problematike invalidov v Skupini PV, saj se v Velenju zaradi številnih propadlih podjetij pojavlja vedno višja brezposelnost, od tega precejšnji del odpade ravno na invalidne osebe.

Čestitke ob 30-letnici delovanja je izrekel tudi Dragutin Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije in podpredsednik Aktiva delovnih invalidov Premogovnik Velenje. »Invalidi se usposabljamo in pridobivamo nova znanja, ki jih sodobna družba zahteva, postajamo vidnejši ter glasno in jasno zahtevamo svoje pogoje in pravice.«

Priznanja in zahvale za dolgoletno pomoč je aktiv podelil Premogovniku Velenje, HTZ Velenje, sindikatu SPESS in sindikatu Premogovnika Velenje, podružnici sindikata HTZ Velenje ter Dušanu Zapušku, ki je v Premogovniku zaposlen na področju invalidskega varstva, in je poleg tega prejel še častni znak Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) kot posebno priznanje za humano delo pri uveljavljanju pravic invalidov in ustvarjanju enakih možnosti pri njihovem vključevanju v življenje in delo. Zapušek je ob prevzemu priznanja dejal, da »je to priznanje celotnemu kolektivu, saj mu brez podpore ne bi uspelo«.

ZDIS je za prizadevno in uspešno delo pri uresničevanju in izvajanju pravic invalidov ter razvoju in krepitvi medsebojnih humanih odnosov posebna priznanja podelil tudi Aktivu delovnih invalidov Premogovnika Velenje, Premogovniku Velenje in HTZ Velenje.

Objavljeno: 06-06-2011