Premogovnik Velenje je projektni partner mednarodnega projekta CoGasOUT

Uspešen delovni obisk predstavnikov projektne skupine

Med 7. in 8. marcem 2011 so bili v Premogovniku Velenje na delovnem obisku predstavniki projektne skupine za mednarodni projekt CoGasOUT – med njimi predstavniki fakultet in inštitutov iz Anglije, Španije, Nemčije, Slovaške in Poljske. Udeležence je uvodoma pozdravil pomočnik direktorja Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.

Premogovnik Velenje je projektni partner mednarodnega raziskovalno-razvojnega (R & D) projekta CoGasOUT, ki ga koordinira fakulteta Imperial College London (ICL). Gre za razvoj tehnologije kontroliranega razplinjevanja odkopnih stebrov in zmanjšanja možnosti izbruhov plina pri odkopavanju debelih/strmih slojev premoga. V 3,7 milijonov vrednem projektu, ki ga sofinancira evropski Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS), ima Premogovnik Velenje 18,4-odsotni delež.

Projekt povezuje podjetja, univerze ter raziskovalne ustanove iz Anglije (Imperial College London, MRSL), Nemčije (DMT, K-UTEC), Poljske (GIG), Slovaške (HBP), Španije (AITEMIN, HVL – Premogovnik) in Slovenije (Premogovnik Velenje). Namen projekta so razvoj in aplikacija najboljših tehnologij (BAT tehnologij) na področju razplinjevanja zelo debelih/strmih slojev premoga, racionalizacija pridobivanja premoga, večja varnost in humanost delovnega mesta, reševanje okoljskih problemov, prenos znanja in tehnologij v prakso ter mednarodno sodelovanje z namenom pridobivanja evropskih sredstev. Področje raziskovanja sta Premogovnik Velenje in španski premogovnik HVL, kjer poteka odkopavanje premoga v debelih oziroma strmih premogovih slojih.

Delo na projektu je razdeljeno v 7 delovnih paketov, v katerih je Premogovnik Velenje enakovredni parter oziroma vodja izvajanja enega od paketov. V triletnem obdobju, kolikor je predvideno trajanje projekta, se bo v Premogovniku Velenje ter pri ostalih partnerjih odvilo veliko aktivnosti, raziskovalnih del ter eksperimentov, ki so medsebojno usklajeni ter usmerjeni k skupnemu cilju.
Projekt je zaživel julija 2010 in od takrat smo izvedli program geotehničnih in plinskih meritev ter raziskav v jamskem okolju, obdelali smo pridobljene podatke ter jih povezali z dogodki, ko je prihajalo do povečanih volumnov premogovega plina v jamskih prostorih. Izvedli smo večino nalog prvega delovnega paketa ter gostili strokovnjake iz povezanih partnerskih rudarskih inštitutov iz Nemčije ter Poljske.

Na tokratnem delovnem obisku je bil Premogovnik Velenje glavni partner za izvajanje raziskovalnega dela v jamskih prostorih, gostitelj celotne projektne skupine. Dvanajst gostov iz povezanih partnerskih organizacij si je ogledalo Premogovnik Velenje  ter obiskalo odkop –50 C v jami Pesje, predstavili so svoje raziskovalne rezultate ter prisluhnili našim predstavitvam.

Vodja mednarodnega projekta Sevket Durucan iz ICL je izrazil zadovoljstvo glede dosedanjih aktivnosti, saj le-te potekajo v skladu z načrti oziroma celo nekoliko hitreje, kot je bilo prvotno predvideno. Po končanem strokovnem posvetovanju so udeleženci uskladili nadaljnje aktivnosti ter načine interpretiranja pridobljenih rezultatov.

V nadaljevanju izvajanja projekta, v drugem delovnem paketu, se bomo posvetili delu na natančnejšem spremljanju vplivov odkopavanja v Premogovniku Velenje ter španskemu HVL. Spremljali bomo seizmične vplive odkopavanja in spremembe geotehničnih parametrov v okolici odkopnega čela  ter sestave jamskih plinov. Izvedba drugega delovnega paketa je za Premogovnik Velenje zelo pomembna, saj bo naše podjetje vodilni partner ter koordinator aktivnosti za celotno projektno skupino.

Naslednje delovno srečanje skupine, kjer bo predstavljen zbor pridobljenih rezultatov, je predvideno v poletnih mesecih letos na sedežu enega izmed partnerjev.

V Premogovniku Velenje smo se intenzivno lotili priprav projektov za prijave na slovenske in EU razpise. Pri tem sodelujemo s številnimi tujimi ter slovenskimi partnerji, EU komisijo, Združenjem Euracoal, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter številnimi drugimi. Vlaganja v modernizacijo proizvodnih procesov ter v nove razvojne projekte so naša dolgoročna naloga, zato smo leta 2009 štiri razvojne projekte prijavili na razpis RFCS za pridobitev evropskih sredstev. V letu 2010 so bila odobrena sredstva za projekta CoGasOUT (razplinjevanje lignita) in LowCarb (optimizacija zračenja in črpanja jamskih voda).

Glede na dolgoročni načrt pridobivanja lignita v Premogovniku Velenje, ki je predviden do leta 2054 in trenutno zagotavlja 30-odstotni delež pri proizvodnji električne energije v Sloveniji, smo se v Premogovniku Velenje odločili slediti svetovnim trendom in smo pred tremi leti ustanovili projektno skupino, ki se razvojno ukvarja s problematiko Čistih premogovnih tehnologij (CCT). Lansirali smo projekt CCT, ki obsega tri sklope: Razplinjevanje lignitnega sloja, Zajem, transport in skladiščenje CO2 (CCS) ter Podzemno uplinjanje lignita (PUP).

Objavljeno: 08-03-2011