Podelitev potrdil novim presojevalcem

V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje v februarju in marcu poteka notranja presoja sistemov vodenja. Osnovni namen notranje presoje je ugotavljanje skladnosti delovanja podjetja z zahtevami standardov. V našem podjetju so to sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008, sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001:2004 ter sistem varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001:2007.

Notranja presoja zajema vse točke standardov. Ker se v praksi vsega ne da preveriti v tako kratkem času, presoja poteka po principu vzorče¬nja. Vsako leto poskušamo v sklopu notranje presoje določiti poudarke, ki jim morajo presojevalci posvetiti še posebno pozornost. Zaradi tega je zelo pomembno, da so ti ustrezno usposobljeni – njihovemu izobraževanju v našem podjetju namenjamo veliko pozornost.

V času med 24. in 26. januarjem smo v Premogovniku Velenje izvedli usposabljaje za notranje presojevalce. Temeljni cilj usposabljanja je bilo pridobiti znanje za izvajanje notranjih presoj integriranega sistema vodenja. Ključna področja usposabljanja so se nanašala na razumevanje ciljev notranje presoje, principov notranje presoje, poznavanje nalog presojevalcev in poznavanje ključnih korakov notranje presoje.

V petek, 18. februarja 2011, je novim notranjim presojevalcem potrdila SIQ – Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje – podelil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Zbrane je v imenu podjetja nagovoril pomočnik direktorja mag. Ludvik Golob. »V Premogovniku že več let dokazujemo, da smo urejeno in organizirano podjetje. Hvala sodelavkam in sodelavcem za trdo delo, ki ga vlagate v priprave tako na notranjo kot tudi na zunanjo presojo. Pomembno je, da skozi sisteme uspešno obvladujemo vse najpomembnejše aktivnosti našega podjetja, našo organiziranost, odnos do okolja ter zagotavljanje varstva in zdravja pri delu.«

Objavljeno: 21-02-2011