PV Invest uspešen na javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

Ministrstvo za gospodarstvo je na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, imenovanega Razvojni centri slovenskega gospodarstva, odobrilo 17 projektov, katerih skupna vrednost presega 425 milijonov evrov. Med izbranimi projekti je tudi projekt hčerinskega podjetja Premogovnika Velenje PV Invest, ki je bil izbran kot razvojni center za energetiko. Za Razvojni center energija (RCE) jim je uspelo pridobiti 11 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Člani konzorcija, med katerimi je tudi Premogovnik Velenje, bodo z ustanovitvijo Razvojnega centra energija celovito obravnavali in konkurenčno krepili področje energetike v državi ter na evropskem in ostalem mednarodnem prostoru. Temeljna razvojno in znanstvena raziskovalna področja RCE bodo usmerjena predvsem v izboljšanje izkoriščenosti obstoječih tehnologij, obnovljivih in alternativnih virov energije, učinkoviti rabi energije, učinkovito zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževanj, projektiranje sodobnih energetskih sistemov, reševanje tehnoloških in okoljskih problemov povezanih z energetiko in inovativnih rešitev na tem področju.
Za potrebo izvedbe celotne operacije bodo člani konzorcija investirali v izgradnjo in opremo ustreznih laboratorijskih prostorov ter prostorov za potrebe izdelave prototipov predvidenih produktov s skupno površino 4.824 m2 v treh objektih na območju Mestne občine Velenje.
Najpomembnejši cilj razvojnega centra RCE je udejanjanje inovativnih idej, jih bogatiti z znanjem in izkušnjami ter razviti nove izdelke, storitve in energetske tehnologije za prodor podjetij na domači in predvsem na tuji trg. Pričakovani rezultati so poleg novih produktov in storitev več kot 60 novih kvalitetnih delovnih mest z večjo dodano vrednostjo in vsaj 10 novo nastalih podjetij, ki bodo bistveno vplivale na razvoj in dodano vrednost v regiji. Prav tako pa so načrtovane tudi prijave pravic intelektualne lastnine z mednarodnim elementom.
»Namen celotnega projekta RCE je zagotoviti učinkovito razvojno delovanje razvojnega centra v regiji in okrepiti usmeritev predvsem na tuje trge,« je povedal direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. »Energetska dejavnost ne more uspešno in konkurenčno delovati brez dotoka visoko izobražene delovne sile in novih podjetij, ki tem kadrom dajejo priložnost za razvoj novih izdelkov, storitev in znanj. Ravno to je razlog, da so se v razvojni center RCE kot konzorcijski partnerji vključili ključni regionalni gospodarski subjekti Savinjsko-šaleške regije s področja energetike in predelovalne industrije, saj postajajo raziskave s področja učinkovitejšega pridobivanja električne energije zaradi vse višjih cen energije in omejenih naravnih virov vse bolj pomembne.«

Objavljeno: 11-02-2011