Premogovnik Velenje izpolnil pričakovanja – Velenjski rudarji nakopali več kot 4 mio ton premoga

Premogovnik Velenje je pretekli konec tedna zaključil obratovanje v letu 2010, ki je bilo v proizvodnem in poslovnem smislu uspešno leto.

V primerjavi z letom 2009 so bili v letošnjem letu preseženi vsi dosedanji parametri proizvodnje. Z manj delovnimi dnevi in s skoraj 9 % manjšim številom zaposlenih je Premogovnik Velenje nakopal 2 % več premoga kot v letu 2009 in presegel številko 4 milijone 10.000 ton odkopanega premoga. Odkopni učinek je izboljšal za 22 %, jamski učinek za 10 %, celotni učinek Premogovnika za 15 %, storilnost na zaposlenega za 14 %, celotna produktivnost odkopne fronte pa se je povečala za skoraj 3 %.

Dosežena kurilna vrednost je znašala 11,1 GJ/tono, kar je več kot 2 % več kot v letu 2009. Skupno je bila presežena planirana proizvodnja premoga tako v tonah kot po skupni energetski vrednosti. Za potrebe proizvodnje električne energije v TEŠ je Premogovnik Velenje zagotovil 44.500 TJ energije. Stanje deponije na zadnji delovni dan premogovnika znaša 450.000 ton, kar zagotavlja zadostne količine premoga za potrebe TEŠ tudi v dela prostih dneh med božičem in novim letom.

Premogovnik Velenje je v četrtek, 23. decembra, izvedel zadnji delovni dan v letu 2010 in pripravil jamo za desetdnevno mirovanje do 3. januarja prihodnje leto. Večjih vzdrževalnih del za praznične dni ne načrtujejo.

Tudi v poslovnem smislu se je leto 2010 v Premogovniku Velenje odvijalo povsem v skladu z zastavljenim poslovnim načrtom – poslovanje bo pozitivno, izpolnjeni bodo tudi vsi zastavljeni cilji.

Leto 2010 je bilo za Premogovnik Velenje uspešno tudi pri realizaciji ključnih razvojnih programov. Z njihovo uresničitvijo se Premogovnik Velenje pospešeno pripravlja na prihodnjih 40 let zagotavljanja premoga za proizvodnjo električne energije Termoelektrarni Šoštanj.

Pri tem pa se Premogovnik Velenje skupaj s svojima hčerinskima podjetjema HTZ Velenje in RGP vse bolj prebija tudi na trgih izven proizvodnje premoga – in to ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Po uspešno zaključenem projektu modernizacije rudnika Mramor v Bosni in Hercegovini strokovnjaki Premogovnika Velenje nadaljujejo s projektiranjem novega podzemnega rudnika v Makedoniji. Hkrati pa na pobudo nekaterih turških rudnikov pripravljajo projekt prenosa tehnologije odkopavanja po t. i. Velenjski odkopni metodi tudi v Turčijo. Znano je, da se tudi tam – tako kot v drugih državah, ki razpolagajo z zadostnimi količinami energetskega premoga – pospešeno pripravljajo na modernizacijo pridobivanja premoga v podzemnih rudnikih, v katerih se po pravilu nahaja boljši premog kot na površinskih kopih.

Objavljeno: 27-12-2010