Odgovor na odprto pismo Janeza Kopača

Stanje, ki ga direktor Direktorata za energijo Janez Kopač povzroča v slovenski energetiki, je resnično postalo že kaotično. Kljub navodilom, da se državni uradniki in resorni ministri ne smejo vmešavati v poslovanje podjetij in da je potrebno upoštevati načela korporativnega prava, on tega ne spoštuje. Direktno se vmešava v poslovno politiko tudi v zvezi s količinami premoga, za katero so odgovorni Holding Slovenske elektrarne (HSE), Premogovnik Velenje (PV) in Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ).

Sprašujemo se, le kdo mu daje to dovoljenje, kajti on sam bi kot predstavnik Ministrstva za gospodarstvo moral biti zadolžen le za sektorsko politiko v skladu z načeli OECD in korporativnega upravljanja EU, ne pa da v javnosti tolmači uradne podatke Premogovnika Velenje in jih zaradi nepoznavanje tematike popolnoma izmaliči.

Vse bolj se nam dozdeva, da je najbrž cilj zaustavitve projekta TEŠ6 – kljub temu da je to prioritetna in nujna investicija za slovenski elektro-energetski prostor, ki ima gorivo – domači premoga – zagotovljen do leta 2054 – narediti prostor za prihod plina v Slovenijo. Vsakemu slovenskemu strokovnjaku s področja energetike pa je že sedaj jasno, da proizvodnja električne energije iz plina pri nas ni konkurenčna. Konkurenčna bi bila samo v primeru, če v TEŠ ne bi več proizvajali elektrike – v tem primeru pa bi bila Slovenija podvržena pomanjkanju električne energije in bi bila visoko energetsko odvisna od uvoza le-te.

Da smo dolgoročno tripartitno pogodbo med HSE, PV in TEŠ o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije podpisali za obdobje 2015-27, ni nobeno naključje. Konec leta 2009 so HSE, PV in TEŠ podpisali omenjeno pogodbo s končno letnico, ki jo je predlagal HSE. Ta mejna letnica je bila postavljena zato, ker takrat preneha z delovanjem blok 5 Termoelektrarne Šoštanj. Od takrat dalje bo delovanje
Premogovnika Velenje v celoti podrejeno in usklajeno s potrebami bloka 6.

Nikakor ne drži, da je obdobje po letu 2028 popolna neznanka. Najbrž je neznanka za vas, gospod Kopač, ki si strokovnih podatkov zaradi nepoznavanja ne znate razložiti. Premogovnik Velenje ima izdelane dokumente vse do konca predvidenega obratovanja bloka 6 leta 2054. V skladu s slovensko zakonodajo pa ima potrjene tudi celotne razpoložljive zaloge premoga točno tako, kot predvideva Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (UL RS št. 36/06).
Če na pristojnem ministrstvu ne razpolagate z »nikakršnimi podatki«, kot to sami navajate, je to predvsem vaš problem, ker vi vodite Direktorat za energijo, saj Premogovnik Velenje že od leta 1960 sistematično zbira podatke o zalogah premoga in njegovi kurilni vrednosti in jih v zakonsko predpisanih rokih tudi pošilja resornemu ministrstvu.

Tudi navedbe, da bo morala Termoelektrarna Šoštanj za potrebe B6 premog uvažati, so zgolj zavajanje javnosti. Glede na vse razpoložljive podatke je mogoče trditi, da uvoz premoga za TEŠ 6 ne bo potreben, saj je na razpolago dovolj domačega premoga. Uvožen premog bi bil tudi občutno dražji od velenjskega.

Potrjene odkopne zaloge na dan 31. 12. 2008 znašajo 131.670.000 ton premoga s povprečno kurilnostjo 10,47 GJ/tono, kar potrjuje “Potrdilo o stanju zalog in virov mineralne surovine, ki ga je 31. 3. 2010 izdal vaš direktorat. To zadošča za potrebe bloka 6 do konca njegovega obratovanja. Elaborat je bil izdelan na Premogovniku Velenje, komisija, ki ga je preverila in potrdila, pa je bila sestavljena iz predstavnikov rudarske inšpekcije, neodvisnih zunanjih strokovnjakov, predstavnikov ministrstva za gospodarstvo in predstavnikov Geološkega zavoda Slovenije.

Tudi vaše navedbe, da Premogovnik Velenje razpolaga samo s kurilnostjo 8,4 GJ/tono, so zavajajoče in iztrgane iz konteksta. Znova poudarjamo, da povprečna letna kurilna vrednost od leta 1980 nikoli ni prišla pod 9 GJ/tono, od 1990 dalje pa nikoli ni bila manjša od 9,5 GJ/tono, pa čeprav smo kopali premog od spodnje meje 7,5 GJ/tono, sedaj je spodnja meja postavljena precej višje na 8,4 GJ/tono. Od leta 2000 dalje pa je povprečna letna kurilna vrednost vedno nad 10 GJ/tono. NE KOLIČINE PREMOGA, NE NJEGOVA KURILNOST NE MORETA BITI VZROK ZA ZAUSTAVITEV PROJEKTA BLOKA 6 V TEŠ.

Resnično nas zanima, zakaj bi vas, kot državnega uradnika, tako podrobno zanimali podatki o posameznih etažah v posameznem letu. Ali je tudi to sestavni del sektorske politike, s katero naj se ukvarjajo ministrstva v skladu z načeli korporativnega upravljanja in priporočil OECD? Poudariti pa moramo, da Premogovnik Velenje vse te podatke ima pripravljene in jih je do dogovorjenega roka tudi predložil Holdingu Slovenske elektrarne, ki je bil z njimi zadovoljen.

Mimo tega bi bilo zanimivo izvedeti, koliko podjetij v Sloveniji sploh ima izdelane razvojne smernice vsaj za 5 ali pa 10 let naprej, Premogovnik Velenje ima poleg Razvojnega načrta do leta 2027 svojo vizijo razdelano vse do leta 2054.

V Šaleški dolini nimamo druge izbire, kot da ne popuščamo pred političnimi pritiski in bomo morali tudi v bodoče argumentirano odgovarjati tudi na najbolj neumne izmišljotine, kot je na primer zapisana v prejšnji Sobotni prilogi Dela, da so v blok 6 vključeni tudi stroški izdelave tretje razvojne osi. Takšne umotvore si izmišljajo ljudje, ki želijo na vsak način pokopati Šaleško dolino, očitno pa o omenjeni problematiki ne vedo kaj dosti.
Spoštovani gospod Janez Kopač, če bi si vi vsaj del tega časa, ki ga namenjate medijem, ko napačno prikazujete uradne podatke Premogovnika Velenje, vzeli za to, da bi prišli v Velenje, bi tudi vam z veseljem pokazali vse relevantne dokumente. Prepričani smo, da po tem obisku ne bi imeli več vzroka za dvom v razpoložljivost premoga v Šaleški dolini.

Objavljeno: 09-12-2010