17. Skupščina Premogovnika Velenje

V ponedeljek, 30. avgusta 2010, je v prostorih Premogovnika Velenje, d. d. na Partizanski cesti 78 v Velenju potekala 17. Skupščina Premogovnika Velenje. Na njej so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki direktorja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2009 ne izkazuje bilančnega dobička. Skupščina je upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe podelila razrešnico za poslovno leto 2009.

Na skupščini so delničarji med drugim sprejeli spremembe in dopolnitve statuta družbe Premogovnika Velenje, d. d., ter prehod družbe na Mednarodne standarde računovodskega poročanja. Delničarji so se seznanili s pravili, ki jih je nadzorni svet določil za določitev drugih pravic direktorja v pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe, skladno z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS.

Vsi sklepi, ki so bili predlagani s prvotnim sklicem skupščine, so bili sprejeti. Sklep, ki so ga predlagali manjšinski delničarji v razširitvi dnevnega reda, da se za posebnega revizorja glede cene premoga imenuje družba REVIDICOM, d. o. o., ni bil sprejet. Že na prejšnji skupščini, 9. 7. 2010, je bila namreč za posebnega revizorja imenovana družba AUDITA, d. o. o., ki bo pregledala oblikovanje cen premoga za petletno obdobje.

Na večino izglasovanih sklepov so manjšinski delničarji napovedali izpodbojne tožbe.

Objavljeno: 30-08-2010