Zalog premoga v pridobivalnem območju Premogovnika Velenje dovolj do konca obratovalne dobe Bloka 6

Zaradi nekaterih dezinformacij in zlonamernih interpretacij dajemo ponovno pojasnilo o zadostnosti količin premoga do konca obratovanja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Interpretacija, ki se pojavlja v javnosti, da je premoga dovolj le do leta 2028, je povsem napačna in iztrgana iz konteksta, lahko bi celo rekli, da je zlonamerna in želi ogroziti nadaljnjo usodo 3000 delovnih mest v Šaleški dolini. V samem poročilu je strokovna komisija EBRD ocenila, da so strokovnjaki Premogovnika Velenje visoko strokovno usposobljeni in da je na voljo dovolj podatkov za določitev količin premoga v zalogah. Zaključno mnenje komisije nikakor ne problematizira zadostnosti količin premoga do konca obratovanja B6.
Komisiji predstavnikov EBRD-ja smo v avgustu 2009 predstavili stanje zalog iz poročila “Revizija zalog premoga v Premogovniku Velenje na osnovi konceptualnih rešitev do zaključka odkopavanja velenjskega odkopnega polja”, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani, januar 2009. To poročilo je temeljilo na upoštevanju stanja zalog v podanih elaboratu “Elaborat o kategorizaciji, klasifikaciji in izračunu rezerv premoga na območju Premogovnika Velenje”, Premogovnik Velenje, junij 1999, ki je bil potrjen s potrdilom “Potrdilo o zalogah premoga na območju pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje”, s stanjem 31.12.1998, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, 10.12.1999. Ta elaborat ločeno obravnava velenjsko in šoštanjsko odkopno polje. Pri izdelavi poročila “Revizija zalog premoga v Premogovniku Velenje na osnovi konceptualnih rešitev do zaključka odkopavanja velenjskega odkopnega polja”, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani, januar 2009, pa je bilo upoštevano samo zmanjšano pridobivalno območje velenjskega odkopnega polja.
V letu 2009 smo zaradi natančnejšega izračuna zalog premoga ponovno pristopili k izdelavi elaborata “Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v Premogovniku Velenje s stanjem 31. 12. 2008”, št. el. E/09-IV, Velenje, 2009, ki je bil izdelan skladno s pravilnikom “Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin”, Ur. l. RS št. 36/2006. Ta elaborat obravnava zaloge za območje za katero ima Premogovnik Velenje koncesijo (pogodba “Koncesijska pogodba številka 354-13-737/01”, Ljubljana, 21. 1. 2002). Elaborat je narejen na osnovi strokovne obdelave rezultatov izvedenih raziskovalnih rudarskih del (700 vrtin s površine v skupni dolžini 215 km, 2450 jamskih vrtin v skupni dolžini 120 km in približno 8 km letno izdelanih jamskih prostorov). Potrjene odkopne zaloge na dan 31. 12. 2008 znašajo 131.670.000 ton premoga, kar potrjuje “Potrdilo o stanju zalog in virov mineralne surovine”, številka 3611-3/2010-2, s stanjem 31. 12. 2008, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Ljubljana, 31. 3. 2010. To zadošča za potrebe bloka 6 do konca njegovega obratovanja. Elaborat je bil izdelan na Premogovniku Velenje, komisija, ki ga je preverila in potrdila, pa je bila sestavljena iz predstavnikov rudarske inšpekcije, neodvisnih zunanjih strokovnjakov, predstavnikov ministrstva za gospodarstvo in predstavnikov geološkega zavoda RS.
Odkopavanje na območju jam Premogovnika Velenje je konceptualno obdelano v rudarskem projektu “Koncept odkopavanja jame Pesje”, RP-325/2007 TK, elaboratu “Odkopavanje Severnega krila jame Preloge”, št. el. TK-002/07 in konceptu “Koncept razvoja jam Premogovnika Velenje”, št. konc. ŠK-001/10. Iz konceptualnih rešitev je razvidna dinamika in lokacije odkopavanja znotraj območja, za katerega ima Premogovnik Velenje koncesijo. Odkopavanje premoga se generalno pomika od V proti Z (odkopavanje v Jami Škale je že zaključeno). Doseganje planirane proizvodnje je predvideno z dvema modernima, visoko produktivnima odkopoma. Do leta 2035 so odkopi z vsemi potrebnimi komunikacijami natančno pozicionirani v premoški sloj. Po tem letu je umestitev odkopov konceptualno znana, vendar pa je trenutno zaradi časovne odmaknjenosti natančno umeščanje odkopov v sloj nesmiselno. Poleg vsega ostalega ne smemo pozabiti dejstva, da je v šoštanjskem odkopnem polju še približno 90 mio ton premoga, od tega bi lahko z obstoječo tehnologijo odkopavanja pridobili 60 mio ton, vendar je to odkopno polje izločeno iz pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje in ni upoštevano v zgoraj omenjenih odkopnih zalogah.
B6 bo v svoji življenjski dobi potreboval približno 92 mio ton premoga, B5 bo hladna rezerva, tako da je premoga za Termoelektrarno Šoštanj vsekakor dovolj do leta 2054.

Objavljeno: 14-07-2010