Sedma strateška konferenca skupine HSE – Z ZDRUŽEVANJEM MOČI DO SINERGIJSKIH UČINKOV

Skupina HSE je v letu 2010 pred pomembno nalogo: novelirati mora svoj razvojni načrt za obdobje 2010 – 2020 s pogledom do leta 2030, kar ji je s sklepom naložila vlada Republike Slovenije. Kratkoročni in dolgoročni cilji ter strategije skupine HSE se sicer že danes prilagajajo novonastalim gospodarskim in finančnim razmeram, ki bodo pomembno vplivale na delovanje skupine v prihodnosti. A mnoge teh ciljev in strategij bo potrebno nadgraditi. To pa je mogoče le z usklajevanjem celotne skupine. Strateški načrti družb v skupini HSE ter začrtane prihodnje smernice poslovanja so zastavljeni tako, da bodo takšno nadgradnjo omogočali, je bila ena od ugotovitev sedme strateške konference skupine HSE, ki je bila 15. in 16. aprila 2010.

Gospodarska in finančna kriza še vedno močno vplivata na delovanje vseh sfer gospodarstva, tudi energetike. Ključno delo skupine HSE bo v prihodnje usmerjeno v konkurenčno poslovanje, ki bo temeljilo na izpolnjevanju hitro spreminjajočih se tržnih pogojev. Seveda pa bodo v skupini HSE sočasno skrbeli za uresničevanje svojega poslanstva, ki je zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z električno energijo. Ob tem bodo še naprej vlagali v tiste razvojne projekte, ki bodo, skladno z zavezujočimi cilji EU, v najmanjši meri obremenjevali okolje, zagotovili varno dobavo električne energije ter dobre poslovne rezultate. Pri izpolnjevanju zahtev trajnostne energetske politike namreč pomembno mesto zavzema zagotavljanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, uveljavljanje učinkovite rabe energije kot prioritete gospodarskega razvoja, ustavitev rasti porabe končne energije ter zniževanje emisij toplogrednih plinov pri proizvodnji električne energije iz fosilnih goriv. Projekt nadomestnega bloka 6 TEŠ se že izvaja. Naslednje razvojno obdobje je namenjeno obnovljivim virom (OVE). HSE mora utrditi vodilni položaj proizvajalca in trgovca z električno energijo v državi in pomembnega igralca v regiji.

V skupini HSE so aktivni tudi pri pripravi strokovnih podlag za doseganje zavez Slovenije do EU, za vzpostavitev pogojev za izvedbo investicij ter na drugih področjih energetske politike. Sodelovali bodo pri pripravi novega Nacionalnega energetskega programa, ki se pripravlja v letu 2010 in se bo v skladu s sprejetimi obvezami na področju proizvodnje električne energije zavzemal za konkurenčno proizvodnjo električne energije v Sloveniji, zmanjševanje okoljskih obremenitev, povečanje deleža OVE ter ustrezno kakovost in zanesljivost oskrbe z električno energijo. Spremembe energetske politike in zakonodaje ter posledično spremembe na energetskih trgih bodo namreč pomembno vplivale tudi na izvajanje nadaljnje razvojne politike HSE in njegovih hčerinskih družb. 

V ospredju zastavljenih, že začetih ali skorajda realiziranih projektov skupine HSE ostajajo tisti, ki si prizadevajo za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in povečanje deleža obnovljivih virov v proizvodnem portfelju. Mednje sodijo izgradnja HE na spodnji in srednji Savi, Muri in Idrijci ter drugih vodotokih; projekti izgradnje ostalih projektov OVE (bioplin, solarna energije, vetrna energija itd.), posodabljanje tehnologije na termoenergetskih objektih ter izvedba naložbe v izgradnjo bloka 6 v TEŠ. HSE si bo prizadeval za ohranitev energetskih lokacij ter dejavnosti v Zasavju v smislu zdrave ekonomske, okoljske, tehnične in kadrovske  politike. Slednje je v svojem nagovoru podprl tudi mag. Janez Kopač, direktor direktorata za energetiko pri gospodarskem ministrstvu. Na področju obnovljivih virov energije, predvsem geotermalne energije, solarne energije in biomase, pa vedno bolj aktiven postaja tudi Premogovnik Velenje, ki v sodelovanju s HSE ter nekaterimi domačimi in tujimi institucijami izvaja tudi projekt čistih premogovnih tehnologij.

»Skupen sklep na strateški konferenci skupine HSE je, da nadaljujemo aktivnosti pri izvajanju vseh že potrjenih projektov, pri čemer edini kriterij ne more biti donosnost, temveč v veliki meri stopnja umeščenosti v prostor. Vlaganja v nove proizvodne zmogljivosti bodo omogočila izpolnitev zastavljenih ciljev slovenske in evropske energetske zakonodaje. Lokacija Trbovlje še vedno ostaja najtrši oreh, zato smo si dali še tri mesece časa za pripravo strateškega načrta, ki bo sprejemljiv za vse,« poudarja Borut Meh, generalni direktor HSE, in dodaja, da bo v naslednjem srednjeročnem obdobju HSE intenzivno vodil tudi aktivnosti v smislu povečanja obsega trgovanja na trgih JV Evrope: «Smiselno je iskanje povezav z lokalnimi partnerji. V tem trenutku sta prioritetna trga BiH in Srbija, aktivno pa bomo spremljali tudi situacijo na ostalih trgih jugovzhodne Evrope ter sočasno izvajali aktivnosti za pridobitev lastnih proizvodnih zmogljivosti.«

Strateške konference skupine HSE se je prvi dan udeležil tudi minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik. »Energetika je eden ključnih nacionalnih strateških resursov,« je poudaril ter zagotovil podporo predvsem tistim projektom skupine HSE, ki bodo okoljsko prijazni, na eni, ter rentabilni, na drugi strani. Izpostavil je tudi problematiko umeščanja energetskih objektov v prostor ter pomen učinkovitega komuniciranja z lokalnimi skupnostmi in civilnimi iniciativami, ki so pri gradnji takšnih objektov neredko odločilnega pomena.  V skupini HSE se tega zavedamo ter smo si in si bomo tudi v prihodnje prizadevali z različnimi aktivnostmi dosegati vse ključne déležnike pri posameznih projektih. Prva takšna izziva sta projekt izgradnje črpalne HE Kozjak ter HE na Muri. Komuniciranje ter siceršnje izvajanje teh in vseh ostalih projektov v skupini HSE bo odvisno od izkoriščanja sinergijskih učinkov, ki jih zagotavlja skupni nastop vseh družb skupine HSE na domačem in tujih energetskih trgih.

Objavljeno: 16-04-2010