Podpora projektu izgradnje Bloka 6

Ob številnih nasprotujočih si mnenjih glede projekta izgradnje bloka 6 želimo v Premogovniku Velenje poudariti dejstvo, da je v Termoelektrarni Šoštanj nujno potrebno modernizirati termoenergetske objekte. Novi blok 6 je vsekakor ključnega pomena za zanesljivo in varno oskrbo Slovenije z električno energijo ob izpolnjevanju vseh ekoloških zahtev. Z najsodobnejšo tehnologijo pretvorbe premoga v električno energijo, ki bo izpolnjevala vse ekološke standarde, bo sprejemljiv tudi za lokalno okolje, obenem pa bo z visokimi izkoristki za isto količino proizvedene električne energije potreboval manj premoga. Poleg okoljskega in ekonomskega pa je nenazadnje pomemben tudi socialni vidik, ki omogoča delovna mesta v Šaleški dolini še nadaljnjih 50 let.

Ena ključnih prednosti dosedanje zanesljive oskrbe samostojne Slovenije z električno energijo je uravnotežena struktura virov za njeno proizvodnjo (1/3 voda, 1/3 jedrska in 1/3 premog). Vsaka od teh tehnologij ima svoje prednosti, pa tudi slabosti. Premogovna tehnologija povzroča emisije v okolje in toplogredne pline, hidroelektrarne zasedejo ogromno prostora, povzročajo mikroklimatske spremembe in v veliki meri preoblikujejo doline ob rekah, jedrske elektrarne in odlagališča pa za dolga tisočletja povzročijo strogo omejeno rabo prostora. To seveda velja tudi za različne vrste obnovljivih virov energije (OVE). Spomnimo se le problematike umeščanja vetrnih in sončnih elektrarn v okolje – v vsem tem času, ko bi tovrstno energijo že lahko koristili, v Sloveniji nismo prišli dlje od prepirov med naravovarstveniki in zagovorniki omenjenih virov.

Vsaka proizvodnja energije na nek način povzroča vplive na okolico. Vendar pa brez energije ljudje ne znamo več živeti. Tako danes na vprašanje, kateri vir energije je najbolj ustrezen, še ni enoznačnega odgovora in ga najbrž tudi še dolgo ne bo. Futuristi sicer napovedujejo, da bo sonce čez dobrih 50 let poskrbelo za vse naše energetske potrebe, toda nas, naše otroke in vnuke v prvi vrsti močno zanima tudi, kaj se bo dogajalo že jutri in v naslednjih desetletjih. Prepričani smo, da bo tako v Evropi kakor tudi drugod po svetu premog še precej desetletij moral nositi veliko breme energijske oskrbe. Pomembno je, da bo uporabljen izključno v modernih termoenergetskih objektih.

Tako bo tudi v Sloveniji, kjer imamo v približno 130 milijonih odkopnih zalog energetskega premoga iz Šaleške doline edino pravo domačo energetsko strateško rezervo še za naslednjih 50 let. Pomembno je, da ga smotrno porabljamo in za njegovo pretvorbo v električno energijo uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo. Da ne zgori v prazno. Da ne onesnažuje okolja po nepotrebnem. To od nas zahtevajo tako ekonomski kot ekološki dejavniki. Investicija v novi 600 MW blok v Šoštanju, ki bo v svoji življenjski dobi porabil ves razpoložljivi lignit v Šaleški dolini, je tako res pravi odgovor za zahteve energetsko-klimatskega svežnja, ki jih pred Slovenijo postavlja EU, in je tudi edini veliki energetski objekt, ki ima gorivo zagotovljeno do konca svoje življenjske dobe. Blok 6 je potreben ne samo nadaljevanju energetske zgodbe v Šaleški dolini, temveč predvsem zanesljivi, varni in okoljsko sprejemljivi oskrbi Slovenije z električno energijo. Zgrajen bo po najsodobnejših ekoloških in tehnoloških principih ter bo skupaj s konkurenčno ceno premoga dajal tudi konkurenčno proizvodnjo električne energije.

Proizvodnja električne energije iz premoga je obremenjena tudi z ekološkimi taksami oziroma dajatvami. Še posebej se bodo razmere zaostrile po letu 2012, ko bo potrebno vse potrebne kvote za proizvodnjo električne energije v termoenergetskih objektih kupovati na avkcijah. Te dodatne stroškovne obremenitve našega proizvoda zahtevajo, da moramo biti pri osnovnem procesu proizvodnje premoga maksimalno učinkoviti, če želimo v konkurenčnih razmerah ustvariti električno energijo po konkurenčni ceni.
Po lanskih svetovnih dogodkih, ko se je tudi naša država soočila s pomanjkanjem elektrike, nam mora biti še toliko bolj jasno, da Slovenija, ki je med državami, ki so energetsko bolj odvisne od uvoza, potrebuje lastne vire energije in ne sme biti odvisna (le) od tujih. Če namreč investicije v šesti blok TEŠ ne bi bilo, bi v naslednjih letih zanesljivost oskrbe slovenskih porabnikov električne energije postala zelo vprašljiva. Ogrožena bi bila tudi celotna energetska prihodnost doline, ker bo potrebno kmalu zapreti stare bloke. S tem bi bila ogrožena številna delovna mesta in tudi obstoj podjetij, ki so povezani z energetiko.
Ob koncu bi želeli ponovno poudariti, da podpiramo izgradnjo novega, tehnološko in skladno z ekološkimi standardi zasnovanega termoenergetskega objekta bloka 6, kot je opredeljen v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, zaradi varne in kakovostne oskrbe z električno energijo v Sloveniji, s predvidenim dokončanjem izgradnje najkasneje v letu 2014. Na delovanje in razvoj Termoelektrarne Šoštanj ter Premogovnika Velenje s predvidenimi izkopi do konca odkopavanja je namreč vezan razvoj doline, pri čemer bi želeli izpostaviti, da nam gre predvsem za kakovostno bivanje naših prebivalk in prebivalcev, za zdravo okolje in seveda za delovna mesta. Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved: »Energija za nas pomeni odgovornost – odgovornost tako na strani proizvodnje kot tudi odgovornost na strani porabe. Odgovornega ravnanja z okoljem pa se v Šaleški dolini že dolgo zavedamo. Zato naša dolina navzven ne kaže podobe rudarske pokrajine, zato tudi vztrajamo na modernizaciji proizvodnje električne energije v Termoelektrarni Šoštanj, ki bo z B6 bistveno zmanjšala negativne vplive na okolje, hkrati omogočala konkurenčno proizvodno ceno elektrike ter skrbela za smotrno izrabo edinega slovenskega strateškega energetskega vira.«

Objavljeno: 27-01-2010