Javna razprava v Občini Šoštanj o aktivnostih Premogovnika Velenje

Premogovnik Velenje je v sredo, 9. septembra 2009, v Vili Široko v Šoštanju pripravil javno razpravo, na kateri je občanom Šoštanja predstavil aktivnosti, ki jih izvaja na območju šoštanjske občine. Uvodoma je udeležence pozdravil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je predstavil razvojne načrte Premogovnika Velenje, ki so vsi naravnani v dolgoročno konkurenčno in hkrati okolju sprejemljivo pridobivanje premoga za potrebe proizvodnje električne energije v Šaleški dolini. Poudaril je, da Premogovnik podpira lokalne razvojne ambicije in v okviru svojih možnosti želi pri njih sodelovati. Pri tem je nujno sodelovanje s strani Občine Šoštanj in obojestransko razumevanje. Izpostavil je tudi dobro usklajenost razvojnih načrtov termoelektrarne in rudnika, kar je porok za kvalitetna delovna mesta še za naslednjih 50 let.

Rekultivacijo in sanacijo ugrezninskega območja je predstavil direktor PV Invest Drago Potočnik, ki je povedal, da strokovne službe redno spremljajo vse premike terena, degradirana področja pa, kjer razmere to dopuščajo, sproti saniramo z začasnimi rekultivacijami. Vse aktivnosti Premogovnika Velenje z rednimi pregledi nadzirajo inšpektorji različnih strok, med katerimi so rudarski, okoljevarstveni in gradbeni inšpektorji, naše podjetje pa je že leta 2000 pridobilo tudi okoljski standard 14001.

Marijan Lenart, vodja hidrogeologije v Premogovniku Velenje, je predstavil problematiko tresenja tal in odvodnjevanja. Dejal je, da celotna Šaleška dolina leži na območju, kjer je bila tektonika v preteklosti zelo aktivna. Poudaril je, da smo pri raziskavi tresenja tal na našem območju uporabili nemški standard, ki ima najostrejše kriterije še dovoljenih tresljajev. Iz podatkov, ki jih beležimo od leta 2005, je razvidno, da so vsi dogodki (tresljaji) celo pod mejo, ki je določena za kulturne spomenike. Dodal je še, da je iz rezultatov meritev razvidno, da z odvodnjevanjem vodonosnih plasti, ki ležijo neposredno nad izolacijsko plastjo, uspešno znižujemo tlake vode, kar omogoča varno odkopavanje. Raziskave kažejo, da odvodnjevanje teh plasti ne vpliva na hidrološka dogajanja v višeležečih vodonosnih plasteh (kvartarnih vodonosnikih –  do cca 200 m pod površino).

Župan Občine Šoštanj Darko Menih je izrazil veselje nad pripravljenostjo Premogovnika Velenje, da se aktivno loteva sanacije ugrezninskega območja in da s svojimi projekti sodeluje pri razvoju občine, hkrati pa se je zahvalil Premogovniku tudi za takojšnje posredovanje in nudeno pomoč ob zadnjih neljubih dogodkih (poplave in plazovi), ki so v precejšnji meri povzročili škodo občini Šoštanj. Dobrega sodelovanja se nadeja tudi v bodoče.

Domačin Franc Druks je v zaključku povzel: »Tako kot krajani na razpravi, ki je na temo Bloka 6 v Občini Šoštanj potekala letos januarja, njegovi izgradnji nismo nasprotovali, smo pa izrazili željo po znosnem sobivanju med Termoelektrarno Šoštanj in prebivalci Šoštanja, želimo danes enako tudi od Premogovnika Velenje. Z danes predstavljenimi načrti smo zadovoljni. Občani si želimo, da naša občina postane ponovno zanimiva za mlade, za družine. Zame niso grozljive ugreznine, ampak dejstvo, da se mladi, izobraženi ljudje, po zaključku študija ne vračajo v naše mesto.«

Premogovnik Velenje, ki je v vsem svojem skoraj 135-letnem delovanju, tesno povezan s Šaleško dolino, katere sestavni del je, saj veliko povojnega razvoja naše doline temelji na premogu: razvoj mesta, infrastrukture, šolstva, kulture, športa. Območja, kjer je odkopavanje premoga zaključeno, je potrebno skladno z zakonodajo ponovno vrniti v splošno rabo. Ob jezerih, ki so nastala zaradi pogrezanja tal zaradi pridobivanja premoga, so bili na vzhodni strani, kjer je odkopavanje zaključeno, urejeni turistično-rekreacijski center ter pohodne in tekaške steze. Po umiritvi terena bo tudi za zahodno obalo Družmirskega jezera v Občini Šoštanj potrebno doreči koncept prostorske ureditve.

Objavljeno: 10-09-2009