Skupščina Premogovnika Velenje

Na skupščini Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 3. avgusta 2009 in ki so se je deležniki udeležili v 77,72 odstotkih, so potrdili vse s strani uprave predlagane sklepe.

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta in je tako upravi kot nadzornemu svetu najprej podelila razrešnico, nato pa v tričlanski nadzorni svet za obdobje štirih let ponovno kot predstavnika delničarjev imenovala Simona Tota in Vido Lorber, ki jima sicer 24. avgusta poteče mandat. Predstavnik delavcev v nadzornem svetu je Branko Mlinšek.

Skupščina je za pooblaščeno revizorsko družbo za leti 2009 in 2010 imenovala družbo Deloitte Revizija.

Objavljeno: 11-08-2009