Spremembe deležev v lastniški strukturi PV

Skladno s 145. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS, št. 67/07, 100/07 – popr. in 69/08) objavljamo informacijo, da je NLB, d. d., dne 1. 7. 2009 prodala 345.494 delnic izdajatelja Premogovnik Velenje z oznako RLVG, kar predstavlja 12,67 % delež glasovalnih pravic, in da je istega dne Družba Center naložbe, d. d., od omenjene družbe pridobila 345.494 delnic z oznako RLVG ter istega dne tudi prodala enako število delnic družbi MI-SOB, d. o. o., iz Ljubljane, ki od 1. 7. 2009 razpolaga z 345.494 delnicami z oznako RLVG, kar predstavlja 12,67 % delež v Premogovniku Velenje.

Objavljeno: 07-07-2009