Premogovnik Velenje razpisuje štipendije ”Energija znanju – znanje energiji”

Pred Šaleško dolino je na energetskem področju izjemno pomembno obdobje. V razvojnem načrtu Premogovnika Velenje smo razpoložljive zaloge premoga uskladili z investicijskimi načrti modernizacije pridobivanja električne energije v Termoelektrarni Šoštanj.

Skupina Premogovnik Velenje ves čas izvaja aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so potrebni v procesu pridobivanja premoga, za podporne procese, za delo v povezanih družbah in za razvoj. Zaradi naše velike vpetosti v lokalno okolje pa želimo vzpodbuditi tudi razvojna razmišljanja mladih, ki svoje prihodnosti ne vidijo izključno v Premogovniku. Kot družbeno odgovorno podjetje smo se odločili ponovno razpisati štipendije za tri študente/študentke katerekoli smeri študija, hkrati pa to povezati z izdelavo raziskovalne naloge na z razpisom določene teme. Izbranim štipendistom bo pri izdelavi naloge pomagal mentor iz Skupine Premogovnik Velenje. Po eno štipendijo bomo podelili študentu/študentki iz Mestne občine Velenje, iz Občine Šoštanj in iz Občine Šmartno ob Paki. Pričakujemo kvalitetno izdelane raziskovalne naloge s konkretnimi idejami in predlogi za realizacijo. 
         
Pogoji za pridobitev štipendije:

 • Stalno bivališče v Mestni občini Velenje oz. v občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki.
 • Prijava ideje za raziskovalno nalogo na eno od tem:
  o Razvoj turistične dejavnosti na območju TRC Jezero,
  o Raziskava trga varovanih stanovanj in storitev za starejše občane,
  o Družbena odgovornost Skupine Premogovnik Velenje (kako jo vidijo občani, mladi…)
 • Izdelava raziskovalne naloge v času enega leta od podpisa štipendijske pogodbe. Naloga ostane v lasti Premogovnika Velenje.
 • Najmanj prav dober uspeh v 4.  letniku srednjega šolanja in pri maturi za prvi letnik študija ali najmanj povprečna ocena 8 vseh opravljenih izpitov za višje letnike študija.
 • Višina štipendije bo usklajena z višino Zoisovih štipendij.
 • O izboru kandidatov bo odločala komisija Premogovnika Velenje.
 • Rok za prijave je 27. 2. 2009.

Postopek prijave:

1. Prijava mora biti oddana na naslovu ali naslovljena na: Premogovnik Velenje, d. d., Izobraževalni center Skupine Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje – s pripisom »ZA ŠTIPENDIJO: ENERGIJA ZNANJU – ZNANJE ENERGIJI«.
2. Kandidati/ke morajo k prijavi poleg izbora teme za raziskovalno nalogo na razpisano temo priložiti:

 • življenjepis,
 • potrdilo o stalnem bivališču,
 • potrdilo o opravljenih izpitih za zadnji dokončani letnik za študente višjih letnikov oziroma fotokopijo zaključnega in maturitetnega spričevala za študente prvih letnikov,
 • potrdilo o vpisu,
 • dispozicijo raziskovalne naloge do največ dveh strani.

3. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo oddane v razpisanem roku, komisija ne bo upoštevala.
4. Kandidati dobijo dodatne informacije pri Boženi Steiner, vodji projektov izobraževanja in usposabljanja v Izobraževalnem centru Premogovnika Velenje, na tel. številki: 03/899 66 56.

Objavljeno: 16-02-2009