Pridobivanje sredstev za sofinanciranje projektov

Evropska unija razpisuje sofinanciranje programov in projektov za spodbujanje razvoja na različnih področjih. S prenovljeno Lizbonsko strategijo EU namenja v srednjeročnem obdobju 2007-2013 Sloveniji kohezijska sredstva za trajnostno gospodarsko rast, konkurenčnost gospodarstva in zaposlovanje v višini prek 4,2 mlrd €.

Postopki za pridobivanje sredstev niso enostavni, dokumentacija je natančno predpisana, na razpisih uspejo samo tisti, ki imajo »prave« ideje in kvalitetno pripravljeno dokumentacijo.
Premogovnik Velenje želi biti močneje soudeležen pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje s svojimi projekti, zato je bila sprejeta odločitev, da usposobi skupino sodelavcev za projektne vodje evropskih projektov. V njej so predstavniki podjetij v Skupini Premogovnik Velenje, in sicer: 18 sodelavcev iz Premogovnika Velenje, 5 iz podjetja HTZ, po dva sodelavca iz podjetij Gost in PV Invest ter sodelavec iz podjetja RGP.

15-dnevno usposabljanje je potekalo v času od 2. junija do 21. oktobra 2008 v prostorih Premogovnika Velenje. Za izvajalca usposabljanja je bilo glede na njihove reference na področju pridobivanja EU sredstev izbrano podjetje Pro-Eco, ki ga vodi Beno Štern s svojimi sodelavci. V začetni fazi (spoznavanje treh okvirov znanj, ki so za pridobivanje nujna) smo se srečevali dvakrat tedensko, v drugi fazi (praktično usposabljanje na lastnih projektih) pa enkrat tedensko.
Vodilna ideja projekta je usposabljanje sodelavcev s čim več delovnih področij oziroma vseh podjetij Skupine PV za zavedanje, da je možno za poslovne aktivnosti podjetja pridobiti tudi sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi.
Udeleženci so po končanem usposabljanju:

  • sposobni identificiranja evropskih izzivov in evropskih politik,
  • sposobni samostojne presoje pri razvrščanju projektnih predlogov na razpise za ustrezne finančne vire,
  • usposobljeni za pripravo projektnih predlogov v skladu z razpisnimi pogoji in za pripravo projektov do faze “konzerviranja” in
  • sposobni samostojnega vodenja pridobljenih projektov in projektnih konzorcijev.

Med usposabljanjem smo obdelali precej dobrih idej. Veliko jih je potem v postopkih verifikacije in nadaljnje obdelave iz različnih razlogov tudi odpadlo. Za razpis Raziskovalnega sklada za premog in jeklo smo pripravili štiri projekte, oddali pa samo enega. Računamo na 60-odstotno sofinanciranje razvojno-raziskovalnega dela projekta.

Trije projektni predlogi so pripravljeni, vendar jih bomo skupaj z mednarodnimi  partnerji, ki so pogoj za centralizirane razpise, nadgradili in prijavili naslednje leto.
Na področju turistične infrastrukture pripravljamo štiri investicijske projekte. Z razpisom Dvig konkurenčnosti in turističnega gospodarstva – Turistična infrastruktura, ki je bil aktualen do četrtega odpiranja v začetku avgusta 2008, je bilo omogočeno zainteresiranim investitorjem sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 25 % (za velika podjetja) oziroma maksimalno 4 mio €. Pravih informacij o ponovitvi razpisa (še) ni, računamo pa, da se bo to zgodilo v letu 2009 in bomo lahko kandidirali za sofinanciranje naših projektov s tega področja.

Na razpis Športno-rekreacijska infrastruktura smo kot soinvestitor skupaj z MO Velenje prijavili projekt Izgradnja in posodobitev TRC Jezero v Velenju.
En projekt pripravljamo na razpis Strateški raziskovalni-razvojni projekti – projekti 2008, ki ga je že pred časom napovedala Tehnološka agencija Slovenije.
Na javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008-2010 smo prijavili vsa načrtovana izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v Premogovniku Velenje in računamo na 25-odstotno (za usposabljanje) oziroma 50-odstotno (za izobraževanje) sofinanciranje naših vlaganj na tem področju.

Možnosti za sofinanciranje dobrih projektov je veliko. Sodelavci, ki smo zaključili usposabljanje, bomo nedvomno prepoznavali projekte v svoji delovni sredini, ki imajo potencial za sofinanciranje in znali locirati vir financiranja. Potrebno pa bo hitro odzivanje delovne sredine, tako v smislu formiranja najbolj učinkovite delovne ekipe za projekt kot v smislu postavitve prioritete projekta glede na ponavadi zelo kratke razpisne roke.

Objavljeno: 23-10-2008