Seja Skupščine Premogovnika Velenje

V prostorih Premogovnika Velenje je v ponedeljek, 7. julija 2008, ob 13. uri potekala 13. redna seja skupščine Premogovnika Velenje, d. d..

Na njej so se delničarji seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina je upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe podelila razrešnico za poslovno leto 2007.

Na skupščini so prav tako potrdili spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe, ki so potrebne zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008, ki je objavljena v UL 31. 7. 2007 in je stopila v veljavo 1. 1. 2008. Dejavnosti se vnesejo v statut, katerega spremembe in dopolnitve so prav tako potrdili družbeniki. V statut družbe je vnesena tudi zakonska možnost delitve dobička družbe med delavce.

Objavljeno: 08-07-2008