SKUPINA PV

Sporočila za medije

29.08.2013

20. seja Skupščine Premogovnika Velenje

20. seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v četrtek, 29. avgusta 2013, se je udeležilo 95,39 % delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so se na seji Skupščine najprej seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki Uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012. Skupščina je upravi in nadzornemu svetu družbe podelila razrešnico za poslovno leto 2012.

Sprejet je bil sklep o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2013; imenovana je bila ljubljanska družba Deloitte. Tudi vsi ostali sklepi, ki so bili predlagani s prvotnim sklicem skupščine, so bili sprejeti.

Sklep, ki so ga v dopolnitvi dnevnega reda predlagali mali delničarji MP Naložbe, d. d., Ljubljana, TOWRA, s. a., Luxembourg in Intertrade ITC, d. o. o., - v likvidaciji, Ljubljana, s katerim bi Skupščina pooblastila Upravo Premogovnika Velenje za pridobivanje lastnih delnic te družbe, ni bil sprejet.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas